Kontakt Internet banking IB Search ×

Nákup a obstarávanie

Šanca pre všetkých

Obstarávanie vo VÚB je otvorené širokému spektru dodávateľov. Dávame šancu všetkým, ktorí ešte nie sú našimi obchodnými partnermi a majú ambíciu spolupracovať v budúcnosti s VÚB. Pre existujúcich je to výzva neustále zlepšovať kvalitu svojich produktov a služieb s cieľom byť hodnotným partnerom VÚB aj v budúcnosti. VÚB očakáva od svojich partnerov flexibilný, proaktívny a ústretový prístup a vysokú efektivitu.

Fair play a transparentnosť

VÚB nikdy priamo alebo nepriamo neprijíma ani nepožaduje akýkoľvek dar, províziu, hotovosť, platbu, zájazd, účasť na rekreačných a zábavných akciách alebo predmety, ktoré by mohli byť považované za úplatok. Zamestnanci VÚB nemajú priamy ani nepriamy materiálny záujem u akéhokoľvek dodávateľa. VÚB považuje transparentnosť a fair play za primárne hodnoty v rámci výberových konaní.

Dlhodobá spolupráca

VÚB má záujem rozvíjať dlhodobé obchodné vzťahy postavené na otvorených cenách s cieľom dosahovať maximálne výhodné dodávateľské podmienky.

V prípade, ak počas výberového / obstarávacieho konania alebo počas plnenia Zmluvy dospeje Partner k podozreniu, že akýkoľvek zamestnanec Zákazníka alebo akákoľvek iná spriaznená osoba Zákazníka v súvislosti s touto Zmluvou alebo inak porušila právne predpisy alebo vnútorné predpisy Zákazníka (napr. zneužitie informácií v obchodnom styku, podvod , vydieranie, sprenevera, podplácanie), Partner má možnosť obrátiť sa na VÚB e-mail podnety@vub.sk s podnetom na prešetrenie veci.

Informácie podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov

VÚB, a.s., ako prevádzkovateľ Vám týmto v súlade so ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov poskytuje informácie o spracovaní osobných údajov.
VÚB, a.s., je oprávnená spracúvať osobné údaje dodávateľov a ich zamestnancov, ktoré jej poskytol dodávateľ, a to aj bez výslovného súhlasu dotknutých osôb:

  PDF
Ochrana osobných údajov
Personal data protection

Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.a - „Ochrana osobných údajov“

Na spracovanie Objednávky a plnenie všetkých záväzkov z nej vyplývajúcich je nevyhnutné, aby Objednávateľ poskytol osobné údaje dotknutých osôb spoločnosti Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.a., ktorá je súčasťou Intesa Sanpaolo Group a ktorá bude spracúvať osobné údaje podľa informácie v dokumente o spracúvaní osobných údajov.

  PDF
Ochrana osobných údajov ISGS
Ochrana osobných údajov ISP

Využite šancu a zaregistrujte sa do našej databázy potenciálnych dodávateľov VÚB prostredníctvom nového dodávateľského portálu Portale fornitori.

Aplikácia access point slúži od 13.01.2014 ako e-aukčný portál.