Kontakt Internet banking IB Search ×

Misia a hodnoty

Vízia

Chceme byť najlepšou bankou na Slovensku v spokojnosti klientov a naďalej byť excelentní v dosahovaní ziskovosti a prevádzkovej efektivity.

Misia

Vedomí si hodnoty našich aktivít a služieb, ktoré prinášame spoločnosti na základe jej potrieb a na základe dôvery a rešpektu voči všetkým klientom, zamestnancom a akcionárom, sa usilujeme vytvoriť pocit spolupatričnosti medzi našimi zamestnancami a komunitou a na trhu súťažiť so zmyslom pre fair play a podporovať udržateľný rast a výsledky.

Poslanie

Naším poslaním je poskytovať kvalitné bankové a finančné služby klientom a neustále sa zlepšovať vo všetkých oblastiach našej činnosti.

Jednoduchosť

Chceme ponúkať produkty a služby, ktoré sú jednoduché a ľudia im rozumejú. Vieme sa prispôsobiť a pružne reagovať.

Užitočnosť

Našim cieľom je riešiť konkrétne problémy ľudí, snažíme sa prinášať relevantné riešenia. Za inováciami, ktoré prinášame, hľadáme pridanú hodnotu pre našich klientov.

Ľudskosť

Myslíme na potreby klientov aj zamestnancov a chceme s nimi budovať dlhodobé vzťahy. Nie sme ľudia, ktorí sa stali bankármi, ale bankári, ktorí zostali ľuďmi.

Humor

Veríme, že všetko ide lepšie s úsmevom a preto sa snažíme o to, aby aj naši klienti mali pri každej návšteve VÚB banky dôvod na úsmev.

 

Konáme fér

Naše ciele sledujeme čestne, poctivo a zodpovedne, pričom v plnej miere rešpektujeme pravidlá a profesionálnu etiku, ako aj ducha podpísaných zmlúv.

Zlepšujeme kvalitu

Kladieme si za cieľ neustále zlepšovanie, prezieravosť, pripravenosť k výzvam a presadzujeme kreativitu pri inováciách. Zároveň uznávame a odmeňujeme zásluhy.

Konáme transparentne

Zaväzujeme sa, že naše aktivity, reklama a zmluvy budú vychádzať z transparentnosti tak, aby všetky zúčastnené strany mohli robiť nezávislé a fundované rozhodnutia.

Rešpektujeme odlišnosti

Hodláme spájať veľké prevádzky s hlbokými miestnymi koreňmi a byť bankou so širokou víziou bez toho, aby sme stratili z dohľadu jednotlivcov.

Podporujeme rovnosť

Zaväzujeme sa, že z nášho konania vylúčime akúkoľvek diskrimináciu a budeme rešpektovať rozdiely na základe pohlavia, veku, etnického pôvodu, vierovyznania, politického názoru, účasti v odboroch, sexuálnej orientácie, jazykových schopností alebo postihnutia.

Počúvame pozorne

V našej práci sa riadime hodnotou každého jednotlivca. Používame pozorné načúvanie a dialóg ako hlavné nástroje neustáleho zlepšovania nášho vzťahu so všetkými zúčastnenými stranami.

Konáme zodpovedne

Snažíme sa o čo najlepšie a najefektívnejšie využívanie zdrojov, vyhýbame sa nadmernej tvorbe odpadu a okázalosti a uprednostňujeme voľby, ktoré majú na zreteli udržateľný rozvoj.

 

Ochrana investora

V tejto sekcii nájdete informácie týkajúce sa poskytovania investičných služieb zo strany VÚB. V zmysle ust. § 73p ods. 6 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je Banka, ktorá pri poskytovaní investičných služieb klientom vykonáva pokyny klientov, povinná raz ročne vypracovať a zverejniť  pre každý druh finančných nástrojov súhrn informácií z piatich najlepších miest výkonu z hľadiska objemov obchodovania na ročnej báze, kde sa vykonávali pokyny klientov v predchádzajúcom roku, ako aj údaje o dosiahnutej kvalite vykonávaných pokynov. Uvedené informácie nájdete v dokumente s názvom Informácia o piatich najlepších miestach výkonu.

Informácie o piatich najlepších miestach výkonu

2018

  PDF
Dlhové nástroje (Profesionálny klient)
Dlhové nástroje (Neprofesionálny klient)
Kapitálové nástroje (Neprofesionálny klient)
Produkty obchodované v  obchodnom systéme (Neprofesionálny klient)
Sekuritizované deriváty (Neprofesionálny klient)
Komoditné deriváty (Profesionálny klient)
Komoditné deriváty (Neprofesionálny klient)
Menové deriváty (Profesionálny klient)
Menové deriváty (Neprofesionálny klient)
Úrokové deriváty (Profesionálny klient)
Úrokové deriváty (Neprofesionálny klient)
Kapitálové nástroje (Neprofesionálny klient)
Produkty obchodované v obchodnom systéme (Neprofesionálny klient)
Sekuritizované deriváty (Neprofesionálny klient)

2017

  PDF
Dlhové nástroje (Profesionálny klient)
Dlhové nástroje (Neprofesionálny klient)
Kapitálové nástroje (Neprofesionálny klient)
Produkty obchodované v  obchodnom systéme (Neprofesionálny klient)
Sekuritizované deriváty (Neprofesionálny klient)
Komoditné deriváty (Profesionálny klient)
Komoditné deriváty (Neprofesionálny klient)
Menové deriváty (Profesionálny klient)
Menové deriváty (Neprofesionálny klient)
Úrokové deriváty (Profesionálny klient)
Úrokové deriváty (Neprofesionálny klient)
  PDF
Sprievodca investora
Stratégia vykonávania, postupovania a alokácie pokynov
Spôsob vybavovania reklamácií a sťažností
Skupiny finančných nástrojov a produktov zodpovedajúce typu investora
Webové adresy miest výkonu pokynu
Informácie o výnimke z povinnosti výmeny kolaterálu pre transakcie v rámci skupiny (EMIR)
 
Dátum a
čas obchodu
ISIN
Burza
Kusov
 
Cena za kus
Mena
ID
 
Faktor
ND
Stav
 
16.07.2019 15:28:07 XS1909184753
OTC
100000 1007,25
EUR
M19155  
N
 
16.07.2019 00:00:00 ES0000012E51
OTC
2000 110,01
EUR
K4510 D
N
 
16.07.2019 00:00:00 IT0005104473
OTC
10000 99,35
EUR
K4512 D
N
 
16.07.2019 00:00:00 IT0005104473
OTC
20000 99,37
EUR
K4513 D
N
 
16.07.2019 00:00:00 ES0000012E51
OTC
2000 110,01
EUR
K4514 D
N
 
12.07.2019 15:31:57 AT0000A25W71
OTC
1700 7,32
EUR
M19149  
N
 
12.07.2019 10:50:05 XS1629918415
OTC
100000 930,66
EUR
M19148  
N
 
12.07.2019 00:00:00 SK4120011420
OTC
1000000 114,9
EUR
K4506 D
N
 
12.07.2019 00:00:00 SK4120011420
OTC
1000000 114,91
EUR
K4507 D
N
 
12.07.2019 00:00:00 SK4120011420
OTC
1000000 114,91
EUR
K4508 D
N
 
12.07.2019 00:00:00 SK4120011420
OTC
1000000 115,25
EUR
K4509 D
N
 
Nájdených 1 000 záznamov, zobrazujem 89 až 99. 56789101112
 

Vysvetlivky:
ISIN - Identifikácia cenného papiera
Burza - Identifikácia miesta obchodu

  • "OTC" - Mimoburzový trh
ID - Referenčné číslo transakcie
components.mifid.vysvetlivky.faktor
  • "D" - Ovplyvnený obchod
ND - Informácia o tom, že ide o dohodnutý obchod (Negotiated deal)
  • "N" - Dohodnutý obchod
Stav - Definuje či ide o nový obchod, opravu alebo zrušenie už publikovaného obchodu
  • "A" - Zmena existujúceho obchodu (Amendments)
  • "C" - Storno existujúceho obchodu (Cancelation)

Do boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a boja proti financovaniu terorizmu sa zapájame najmä kvôli hrozbe, ktorú predstavujú pre celú spoločnosť.

V snahe predchádzať týmto negatívnym javom sme vytvorili prísne interné pravidlá. Pri tvorbe našich pravidiel vychádzame zo slovenskej legislatívy a legislatívy EÚ, medzinárodných odporúčaní FATF, odporúčaní Bazilejského výboru pre bankový dohľad a Wolfsbergských zásad.

Základné opatrenia a činnosti zamerané na prechádzanie a odhaľovanie legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu sú zakotvené v dokumente VUB AML Guidelines.

  PDF
VÚB AML pravidlá
Cieľom tohto dokumentu je vymedzenie hlavných funkcií a zodpovedností orgánov Banky a jej organizačných útvarov, ktoré sa zúčastňujú ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, boja proti financovaniu terorizmu a zaoberajú sa dodržiavaním medzinárodných sankcií.
  PDF
Patriot Act Certification
Vyhlásenie VÚB pre účely vedenia korešpondenčných účtov v USA podľa Patriot Act (tzv. Patriot Act Certification)
Wolfsberg Questionnaire

 

Vieme, že Vaše súkromie je pre Vás dôležité a rovnako si ho vážime a ochraňujeme aj my.

S Vašimi osobnými údajmi a údajmi, ktoré sú predmetom bankového tajomstva, preto nakladáme s najväčšou obozretnosťou v súlade s právnymi predpismi a s Vaším vedomím.

Na tomto mieste Vám v súlade s čl. 13 a 14 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako "GDPR") poskytujeme informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov.

  PDF
Oznámenie o spracúvaní osobných údajov pre klientov spoločnosti VÚB, a. s., ich zástupcov a zmluvných partnerov
 
Oznámenie o spracúvaní osobných údajov pre uchádzačov o zamestnanie, zamestnancov a osoby v obdobnom pracovnom pomere so spoločnosťou VÚB, a. s.
Informácia o spracúvaní osobných údajov v Spoločnom registri bankových informácií

Ak ste klientom VÚB, a. s., s pridelenými autentifikačnými prvkami elektronického bankovníctva a chcete si uplatniť niektoré zo svojich práv v zmysle GDPR, môžete tak urobiť prostredníctvom tohto formuláru.