• Žiadny návrh

Poistenie technológií, strojov a elektronických

Poistenie technológií, strojov a elektronických zariadení

Strojné poistenie a poistenie elektronických zariadení sa vzťahuje na všetky riziká, tzv. All Risk-ové krytie. Ide o poistenie proti všetkým nebezpečenstvám, s výnimkou výluk. Strojné poistenie a poistenie elektronických zariadení je možné uzatvoriť pre dva základné druhy strojov a elektronických zariadení, a to stacionárne a pohyblivé stroje, resp. stacionárne a pohyblivé elektronické zariadenia. Pri poistení mobilných stroje ich delíme s EČV, alebo bez EČV.

VÚB Leasing, a. s. zabezpečuje financované strojné a elektronické zariadenia aj špeciálnych poistením pre riziko poškodenia alebo zničenia stroja, tzv. lomom. Lom stroja je náhle, nepredvídateľné a náhodné poškodenie alebo zničenie strojného zariadenia, preukázateľne spôsobené vonkajšími vplyvmi.

Zároveň Vám vieme zebezpečiť aj poistenie inventáru, napr. kancelársky nábytok, zariadenie fitnescentra podľa individuálnych potrieb klienta.

Miestom poistenia financovaného predmetu je sídlo spoločnosti, resp. miesto prevádzkovania. Miesto poistenia musí byť uvedené v poistnej zmluve, resp. poistnom návrhu. Zmenu miesta poistenia, resp. miesta prevádzkovania je klient povinný oznámiť poisťovni a VÚB Leasing, a. s. Poistenie prenosných zariadení a poistenie mobilných strojov sa vzťahuje na územie Slovenskej republiky. Je možné rozšíriť ho na územnú platnosť Európy.

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.