• Žiadny návrh

Poistenie nehnuteľnosti

Poistenie nehnuteľností

sa vzťahuje na poškodenie alebo zničenie budovy, haly a stavby vrátane všetkých stavebných súčastí. Predmetom poistenia môžu byť nové nehnuteľnosti, ako aj nehnuteľnosti, ktoré už boli v užívaní, s podmienkou platného kolaudačného rozhodnutia a využívania nehnuteľnosti klientom na účel uvedený v poistnej zmluve. Z poistenia sú vylúčené pozemky.

Všetky poisťovne poisťujú nehnuteľnosti združenou formou rizík, v ktorom by mali byť zahrnuté tieto zložky:

  • požiar, priamy úder blesku, výbuch, zrútenie lietadla alebo jeho častí
  • voda z vodovodného potrubia
  • víchrica, krupobitie (ľadovec)
  • tiaž (ťarcha) snehu, lavína
  • povodeň, záplava
  • zosuv pôdy, zrútenie skál a zemín
  • pád stromov, stožiarov a iných predmetov
  • náraz vozidla, dym, aerodynamický tresk
  • výbuch sopky, zemetrasenie
  • odcudzenie – krádež stavebných súčastí, vnútorný vandalizmus

Okrem základného poistného krytia je možnosť dojednať dobrovoľné pripoistenia nasledovných rizík - poistenie skla, lom stroja, zodpovednosť z vlastníctva nehnuteľnosti, vonkajší vandalizmus. V prípade poistenia nehnuteľností sú akceptovateľné rozdielne výšky spoluúčastí pre jednotlivé poistné riziká.

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.