• Žiadny návrh

Kto sme

O banke

O banke

VÚB je na Slovensku druhá najväčšia banka s licenciou na poskytovanie plného rozsahu bankových služieb obyvateľstvu, firemným a inštitucionálnym klientom. Ťažiskom ponuky sú hypotekárne a spotrebné úvery, depozitné a platobné produkty a služby, splátkový predaj, poradenstvo, firemné bankovníctvo a financovanie zahraničnoobchodných aktivít, spotrebiteľské financovanie, lízing či faktoring.

Prostredníctvom dcérskych a pridružených spoločností ponúka služby v oblasti investícií (Eurizon AM Slovakia), či dôchodkového sporenia (VÚB Generali). Banka je tiež sprostredkovateľom širokej ponuky poistných produktov.

Svoje služby poskytuje prostredníctvom širokej siete obchodných miest, ktorá zahŕňa 128 retailových pobočiek, 8 Magnifica centier a 33 firemných pobočiek určených na obsluhu malých a stredných podnikov a jednu firemnú pobočku v Prahe.

Misia a hodnoty

Misia a hodnoty

Vízia

Chceme byť najlepšou bankou na Slovensku v spokojnosti klientov a naďalej byť excelentní v dosahovaní ziskovosti a prevádzkovej efektivity.

Misia

Vedomí si hodnoty našich aktivít a služieb, ktoré prinášame spoločnosti na základe jej potrieb a na základe dôvery a rešpektu voči všetkým klientom, zamestnancom a akcionárom, sa usilujeme vytvoriť pocit spolupatričnosti medzi našimi zamestnancami a komunitou a na trhu súťažiť so zmyslom pre fair play a podporovať udržateľný rast a výsledky.

Poslanie

Naším poslaním je poskytovať kvalitné bankové a finančné služby klientom a neustále sa zlepšovať vo všetkých oblastiach našej činnosti.


Hodnoty značky VÚB

Jednoduchosť

Chceme ponúkať produkty a služby, ktoré sú jednoduché a ľudia im rozumejú. Vieme sa prispôsobiť a pružne reagovať.

Užitočnosť

Našim cieľom je riešiť konkrétne problémy ľudí, snažíme sa prinášať relevantné riešenia. Za inováciami, ktoré prinášame, hľadáme pridanú hodnotu pre našich klientov.

Ľudskosť

Myslíme na potreby klientov aj zamestnancov a chceme s nimi budovať dlhodobé vzťahy. Nie sme ľudia, ktorí sa stali bankármi, ale bankári, ktorí zostali ľuďmi.

Humor

Veríme, že všetko ide lepšie s úsmevom a preto sa snažíme o to, aby aj naši klienti mali pri každej návšteve VÚB banky dôvod na úsmev.


Hodnoty skupiny Intesa Sanpaolo

Konáme fér

Naše ciele sledujeme čestne, poctivo a zodpovedne, pričom v plnej miere rešpektujeme pravidlá a profesionálnu etiku, ako aj ducha podpísaných zmlúv.

Zlepšujeme kvalitu

Kladieme si za cieľ neustále zlepšovanie, prezieravosť, pripravenosť k výzvam a presadzujeme kreativitu pri inováciách. Zároveň uznávame a odmeňujeme zásluhy.

Konáme transparentne

Zaväzujeme sa, že naše aktivity, reklama a zmluvy budú vychádzať z transparentnosti tak, aby všetky zúčastnené strany mohli robiť nezávislé a fundované rozhodnutia.

Rešpektujeme odlišnosti

Hodláme spájať veľké prevádzky s hlbokými miestnymi koreňmi a byť bankou so širokou víziou bez toho, aby sme stratili z dohľadu jednotlivcov.

Podporujeme rovnosť

Zaväzujeme sa, že z nášho konania vylúčime akúkoľvek diskrimináciu a budeme rešpektovať rozdiely na základe pohlavia, veku, etnického pôvodu, vierovyznania, politického názoru, účasti v odboroch, sexuálnej orientácie, jazykových schopností alebo postihnutia.

Počúvame pozorne

V našej práci sa riadime hodnotou každého jednotlivca. Používame pozorné načúvanie a dialóg ako hlavné nástroje neustáleho zlepšovania nášho vzťahu so všetkými zúčastnenými stranami.

Konáme zodpovedne

Snažíme sa o čo najlepšie a najefektívnejšie využívanie zdrojov, vyhýbame sa nadmernej tvorbe odpadu a okázalosti a uprednostňujeme voľby, ktoré majú na zreteli udržateľný rozvoj.

Orgány banky

Orgány banky

Alexander Resch

Predseda predstavenstva

Generálny riaditeľ VÚB

1. októbra 2013 sa generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva VÚB banky stal Alexander Resch, ktorý v rokoch 2008 – 2012 pôsobil ako člen jej predstavenstva a Vrchný riaditeľ úseku riadenia rizík a predtým ako podpredseda Predstavenstva Consumer Finance Holding, dcérskej spoločnosti VÚB so zameraním na spotrebné financovanie. Späť na Slovensko sa vrátil z Albánska, kde viedol spoločnosť Intesa Sanpaolo Bank Albania.

Alexander Resch pracuje pre Intesa Sanpaolo celú svoju kariéru. Začal v spoločnosti Bankhaus Löbbecke&Co (Berlín), vtedy patriacej do skupiny Intesa Sanpaolo, kde bol zodpovedný za plánovanie, kontroling a risk manažment. Na Slovensko prišiel v roku 2004 koordinovať akvizíciu skupiny spoločností splátkového predaja TatraCredit Group, ktorá sa následne transformovala na Consumer Finance Holding, a.s.

Alexander Resch vyštudoval ekonomiku na University Cattolica del Sacro Cuore v Miláne a je tiež držiteľom titulov Executive MBA z University of Minessota - Carlson School of Management a Vienna University of Economics and Business.

Paolo Vivona

Člen predstavenstva

Zástupca generálneho riaditeľa VÚB

Členom predstavenstva VÚB banky sa stal 24. októbra 2020. Ako zástupca generálneho riaditeľa zodpovedá predovšetkým za kontrolné a podporné útvary banky. Predtým zastával pozíciu CFO vo VÚB, a.s. a pracoval aj na oddelení Plánovania a kontrolingu v medzinárodnej divízii dcérskych spoločností ISBD (International Subsidiary Banks Division) Intesa Sanpaolo, kde koordinoval aktivity v rozvíjajúcom sa koncepte CE HUB medzi VÚB banku a maďarskou CIB Group.

Pre spoločnosť Intesa Sanpaolo pracuje už viac ako 30 rokov, z toho asi 20 rokov strávil na rôznych pozíciách v rámci zahraničných pobočiek skupiny Intesa Sanpaolo, v Číne, Japonsku, Albánsku, Egypte a Maďarsku. Začínal ako Area manager v rámci retailu v banke Sanpaolo IMI, v Miláne a Turíne. Postupne si prešiel viacero riadiacich pozícií v retailovom bankovníctve, financiách, risk a kredit manažmente. Ako člen predstavenstva a CFO pôsobil aj v maďarskej CIB Bank Z.r.t.

Paolo Vivona vyštudoval politické vedy so špecializáciou na financie na Università Cattolica del Sacro Cuore v Miláne.

Andrej Viceník

Člen predstavenstva

Vrchný riaditeľ úseku Firemné bankovníctvo

Andrej Viceník pracuje vo VÚB od roku 2006. Do roku 2010 zastával pozíciu riaditeľa odboru Firemná klientela a až do novembra 2017 riadil odbor Malé a stredné podniky.

Od decembra 2017 pôsobí ako člen predstavenstva a vrchný riaditeľ úseku firemné bankovníctvo a predseda dozornej rady VÚB Leasing, a. s. Predtým pôsobil v riadiacich pozíciách Českej poisťovne, Zurich pisťovne ako aj HVB Bank Slovakia. Vyštudoval Fakultu podnikového manažmentu Ekonomickej Univerzity v Bratislave, vzdelanie si tiež rozšíril ukončením executive MBA, ktorý získal na Webster University.

Peter Magala

Člen predstavenstva

Vrchný riaditeľ úseku Riadenie rizík

Vo februári 2012 menovala Dozorná rada VÚB Petra Magalu do funkcie člena Predstavenstva a výkonného riaditeľa úseku Riadenie rizík. 

Po absolvovaní Fakulty národného hospodárstva Ekonomickej univerzity v Bratislave, začal budovať svoju kariéru v spoločnosti Deloitte & Touche v Bratislave, kde na pozícii audítor senior pracoval v oblasti Medzinárodných účtovných štandardov a zákonom stanovených auditov, projektov due diligence a iných špecifických projektov zameraných najmä na bankových klientov.

Peter Magala získal ďalšie bankové skúsenosti ako vzťahový manažér vo finančnej inštitúcii Citibank v Bratislave, kde pracoval v rokoch 2002 – 2004. Jeho kľúčoví klienti boli z oblasti spotrebného financovania a poisťovníctva. Od roku 2004 pokračoval vo svojej bankovej kariére v Tatrabanke / Raiffeisen International, najmä v segmente medzinárodných IT projektov v Maribore (Slovinsko) ako obchodný analytik senior zodpovedný za oblasť účtovníctva.

V roku 2006 začal Peter Magala pracovať pre VUB. Najskôr ako vedúci oddelenia Kontrola firemných úverov na odbore Vnútorný audit a od roku 2007 ako riaditeľ odboru Vnútorná kontrola a vnútorný audit banky zodpovedný za vnútorný audit celej Skupiny VUB.

Peter Magala získal medzinárodne uznávanú kvalifikáciu v oblasti riadenia rizika – manažér finančného rizika (FRM), a je členom Asociácie certifikovaných účtovníkov (FCCA).

Martin Techman

Člen predstavenstva

Vrchný riaditeľ úseku Retailové bankovníctvo

Členom predstavenstva VÚB banky a vrchným riaditeľom úseku retailového bankovníctva sa 1. marca 2015 stal Martin Techman. Do VÚB prišiel z Českej sporiteľne, kde pôsobil ako riaditeľ distribučnej siete.

Martin Techman je vo VÚB zodpovedný za riadenie pobočkovej siete a vzťahov s klientmi, za bankové produkty pre fyzické osoby a drobných podnikateľov, za platobné karty a tiež za oblasť privátneho bankovníctva.

Oblasti finančných služieb a bankovníctvu sa venuje od roku 1994. Začal v spoločnosti Multiservis, ktorú neskôr získal GE Capital. Tam prešiel viacerými kľúčovými pozíciami ako manažér spotrebného financovania, vedúci rozvoja produktov, vedúci produktov tretích strán a manažér predaja hypotekárnych úverov. V rokoch 2004 až 2005 bol riaditeľom vývoja a správy produktov vo VÚB banke, kde zodpovedal za riadenie retailových produktov, siete hypotekárnych stredísk a za externý predaj. Od roku 2005 pôsobil v Českej sporiteľni na pozícii riaditeľa úseku rozvoja obchodu a od roku 2011 riadil sieť pobočiek na území Českej republiky.

Martin Techman získal titul MBA na Nottingham Trent University v oblasti manažérskych štúdií a riadiacich pracovníkov „Senior Executive“. 

Marie Kovářová

Členka predstavenstva

Vrchná riaditeľka úseku Prevádzka a IT

Marie Kovářová sa 3. apríla 2020 stala členkou Predstavenstva VÚB, a.s. a vrchnou riaditeľkou zodpovednou za úsek Prevádzka a IT.

Marie Kovářová vyštudovala matematiku na Karlovej univerzite v Prahe. Štúdium ukončila získaním doktorátu. Pracovala 6 rokov v spoločnosti McKinsey, prevažne v Nemecku.

Od r. 2004 pôsobila vo vedení spoločnosti Česká pojišťovna a poisťovňa Generali, kde viedla Prevádzku, IT, Nákup a HR. Na 4 roky bola vyslaná do Rumunska, kde z pozície CEO riadila fúziu 3 poisťovní. Skúsenosti z finančníctva získala pôsobením v skupine Home Credit, pre ktorú pracovala v Číne na pozícii COO.

Darina Kmeťová

Členka predstavenstva

Členkou predstavenstva VÚB banky a vrchnou riaditeľkou úseku financie, plánovanie a kontroling sa 7. apríla 2022 stala Darina Kmeťová.

Darina Kmeťová nastúpila do VÚB banky v októbri 2019 na pozíciu riaditeľky oddelenia plánovania a kontroly. Predtým pôsobila ako líderka financií a kontrolingu v rôznych odvetviach (automobilový priemysel, médiá, marketing či bankovníctvo) zahraničných spoločností. Má dlhoročné skúsenosti na seniorských finančných pozíciách, v oblasti kontrolingu a tiež na manažérskych pozíciách s medzinárodným pokrytím. Vyštudovala Dane a daňové poradenstvo na Ekonomickej Univerzite v Bratislave.

Dozorná rada

Členovia dozornej rady VÚB, a.s.

 • Ignacio Jaquotot – predseda 
 • Elena Kohútiková – podpredsedníčka 
 • Luca Leoncini Bartoli
 • Marco Fabris
 • Christian Schaack
 • Peter Gutten – zástupca zamestnancov
 • Róbert Szabo – zástupca zamestnancov

Banka v číslach

Banka v číslach

1,2 mil.

KLIENTOV

3 655

ZAMESTNANCOV

19,3 %

TRHOVÝ PODIEL

128

POBOČIEK

32

FIREMNÝCH POBOČIEK

11

HYPOTEKÁRNYCH CENTIER

9

MAGNIFICA CENTIER

Rating

Rating

VÚB banka, Máj 2021  
Dlhodobé vklady A2
Krátkodobé vklady P-1
  negatívny výhľad

 

Intesa Sanpaolo group

Intesa Sanpaolo group

Logo banky

Logo banky

Logo VÚB banky vychádza z prvkov použitých v logu materskej spoločnosti Intesa Sanpaolo. Zjednocujúcim motívom všetkých dcérskych spoločností je oranžový štvorec s tromi oblúkmi predstavujúcimi symbol rímskeho akvaduktu.

Akvadukt je stavba, ktorá prináša ľuďom vodu, technický pokrok, život a prosperitu; no symbolizuje aj spojenie medzi ľuďmi a kultúrami. Akvadukt v logu v prenesenom význame predstavuje väzbu v skupine Intesa Sanpaolo, zodpovednosť za rozvoj spoločnosti a budovanie vzťahov medzi jednotlivými bankami v skupine.

Názov „VÚB BANKA“ je písaný písmom Trajan pomenovaným podľa rímskych znakov na Trajánovom stĺpe stojacom na Rímskom fóre. Tmavozelená farba v logu vyjadruje pocit dôvernosti a bezpečia.

Štyri základné farby:

 • oranžová: farba rámu; predstavuje slnko, energiu
 • žltá: farba horizontálnej línie; predstavuje zem, piesok a prácu
 • modrá: farba prvého oblúka; odtiene modrej predstavujú vzduch, vodu, more
 • zelená: farba loga a druhého oblúka; odtiene zelenej predstavujú rastliny, rast a prírodu
Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.