• Žiadny návrh

Žiadosť o odklad splácania úveru

z dôvodu zmiernenia negatívnych následkov pandémie
podľa § 30j zákona č. 67/2020 Z. z.

Žiadosť o odklad splácania úveru z dôvodu zmiernenia negatívnych následkov pandémie

Informácie o odklade splácania úveru podľa § 30j zákona č. 67/2020 Z. z.

Pred podaním žiadosti o odklad splácania úveru si, prosím, pozorne prečítajte a zvážte tieto informácie:

 1. Odklad splácania úveru neznamená odpustenie splácania úveru. Povinnosť zaplatiť splátky istiny a úroku sa odkladá na neskôr.
 2. Odklad splácania úveru sa povolí na požadovaný počet mesiacov (nie dlhšie ako na deväť mesiacov, ak je veriteľom banka alebo pobočka zahraničnej banky, nie dlhšie ako na tri mesiace, s možnosťou predĺženia o ďalšie tri mesiace, ak je veriteľom iná osoba).
 3. Váš úver sa aj po dobu odkladu splácania úveru ďalej úročí.
 4. Ak súčasťou splátky úveru je aj platba za poistenie, veriteľ vás bude informovať o ďalšom postupe pri jej platbe.
 5. Za tento odklad splácania úveru od vás veriteľ nemôže požadovať žiadne poplatky, náklady a odplaty.
 6. Aj, ak sa povolí odklad splácania úveru, je možné úver alebo jeho časť začať splácať alebo predčasne splatiť za podmienok určených zmluvou o úvere; dlžník pre ukončenie odkladu splácania úveru podá veriteľovi žiadosť o tomto ukončení.

Žiadosť o odklad splátok

Vyplňte formulár a skontrolujte si všetky zadané údaje, nesprávne vyplnené žiadosti nebudú spracované.
Nekontaktujte v tejto záležitosti prosím naše kontaktné centrum. Ďakujeme za pochopenie.

Identifikačné údaje o dlžníkovi

Sídlo alebo miesto podnikania dlžníka

Korešpondenčná adresa dlžníka je odlišná od adresy sídla alebo miesta podnikania dlžníka

Vyplňte povinné údaje

Korešpondenčná adresa

Kontaktné údaje dlžníka

+

  Identifikačné údaje o úvere

  Ak požadujete odklad splátok na viac úveroch, je potrebné vyplniť samostatný formulár pre každý úver.

  Údaje o odklade splácania úveru

  In order to complete your request, please add also your business information.

  Čestné vyhlásenia

  Čestne vyhlasujem, že som malým zamestnávateľom a spĺňam podmienky na účely posúdenia splnenia podmienok malého zamestnávateľa v zmysle Prílohy I Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26. 6. 2014) v platnom znení (to znamená som podnikom, ktorý zamestnáva menej ako 250 osôb a ktorého ročný obrat nepresahuje 50 mil. EUR a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 mil. EUR).

  Viac informácií

  Čestne vyhlasujem, že odklad splácania úveru je požadovaný výlučne z dôvodu problémov so splácaním ako dôsledok pandémie.

  Viac informácií

  Dodatočné informácie pre účely identifikácie dlžníka podľa osobitného predpisu

  Označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je dlžník zapísaný a číslo zápisu do tohto registra

  Identifikácia fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene dlžníka pri podaní tejto žiadosti o odklad splácania úveru

  Dodatočné informácie pre účely VÚB, a.s.

  Máte zriadenú službu Internet Banking (nie InBiz) vo VÚB banke?

  error

  Odoslaním tejto žiadosti dôjde k spracovaniu vašich osobných údajov. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov.  Potrebujete pomoc?

  Odpovieme na všetky vaše otázky.