Kontakt Internet banking IB Search ×

Žiadosť o odklad splátok z dôvodu
pandémie COVID-19
podľa §30b zákona č. 67/2020 Z. z.

Informácie o odklade splátok

Pred podaním žiadosti si prosím pozorne prečítajte a zvážte nasledovné informácie:

  1. Odklad splátok neznamená ich odpustenie. Povinnosť zaplatiť splátky sa odkladá na neskôr.
  2. Odkladá sa počet mesačných splátok úveru uvedených vo Vašej žiadosti o odklad splátok, a to odo dňa potvrdenia odkladu splátok veriteľom vrátane splátky úveru, ktorej splatnosť nastala v lehote nie dlhšie ako 30 dní pred podaním žiadosti o odklad splátok (nie dlhšie ako na deväť mesiacov, ak je veriteľom banka alebo pobočka zahraničnej banky).
  3. Váš úver sa aj po dobu odkladu splátok ďalej úročí. O spôsobe splatenia týchto úrokov sa s Vami veriteľ dohodne, o čom budete informovaní dodatočne.
  4. Ak súčasťou splátky úveru bola aj platba za poistenie, veriteľ vás bude informovať o ďalšom postupe pri jej platbe.
  5. Za tento odklad splátok od vás veriteľ nemôže požadovať žiadne poplatky, náklady a odplaty.
  6. Aj, ak je povolený odklad splátok, je možné úver alebo jeho časť začať splácať alebo predčasne splatiť na podnet dlžníka.

Informácie o úvere*Ak požadujete odklad splátok na viac úveroch, je potrebné vyplniť samostatný formulár pre každý úver.

Doba odkladu úveru a splatnostizachovať
predĺžiť o dobu odkladu

Informácie o žiadateľovi

Osobné údaje


Adresa trvalého bydliska a adresa doručenia

Kontaktné údajeV časti "Dobu splatnosti žiadam:" vyberte jednu z možností.

Skontrolujte si všetky zadané údaje, nesprávne vyplnené žiadosti nebudú spracované.
Nekontaktujte v tejto záležitosti prosím naše kontaktné centrum. Ďakujeme za pochopenie.


Odoslaním tejto žiadosti dôjde k spracovaniu vašich osobných údajov.
Viac informácií o spracúvaní osobných údajov nájdete TU.