Kontakt IB IB InBiz InBiz Search × deco

Radi vám odpovieme na vaše otázky.

Pobočky

Nájdite vašu najbližšiu pobočku.

ikona notes

výhodná úroková sadzba

ikona bezhotovostná platba

široká sieť firemných pobočiek

ústretovosť a profesionalita zamestnancov

ikona sporenie prasiatko

partnerský vzťah s klientom

VÚB, a.s. uzatvorila 6. 3. 2006 so ŠFRB Zmluvu o spolupráci, na základe ktorej môžu mestá a obce požiadať o vystavenie bankovej záruky na zabezpečenie úverov čerpaných na výstavbu obecných nájomných bytov.
 

Výhody:

 • ručenie bankovou zárukou je akceptované zo strany ŠFRB
 • výška záruky až do 100 % nesplatenej istiny úveru bez príslušenstva
 • platnosť záruky až do doby uzavretia Zmluvy o zriadení záložného práva v prospech ŠFRB k rozostavanej stavbe, prípadne do doby predloženia kolaudačného rozhodnutia, spravidla do 24 mesiacov od vystavenia záruky.

Ako postupovať

 • Klient banky vyplní tlačivo „Inštrukcie k vystaveniu záruky“ v príslušnej pobočke VÚB, a. s., príp. u svojho firemného poradcu, návod na vyplnenie sa nachádza na tlačive
 • Klient dodá príslušnej pobočke VÚB, a. s., príp. svojmu firemnému poradcovi, podklady (napr. kópiu kontraktu, príp. objednávky, účtovné výkazy) na schválenie aktívneho obchodu
 • VÚB, a. s., uzavrie s klientom zmluvu o vystavení záruky (klient prikladá túto zmluvu k žiadosti o úver podávanej na ŠFRB)
 • Po schválení úveru na ŠFRB vzápätí VÚB, a. s. vystaví bankovú záruku v zmysle inštrukcií a zašle ju ŠFRB.

Podmienky vystavenia záruky

 • bežný účet vedený vo VÚB, a. s.
 • predloženie požadovaných podkladov, vrátane formuláru „Inštrukcie k vystaveniu záruky“ a uzatvorenie zmluvy o vystavení záruky
 • zaplatenie spracovateľského poplatku

Financovanie pre firmu realizujúcu výstavbu či prestavbu domov, na ktoré obec žiada podporu od Štátneho fondu rozvoja bývania na účel „Obstaranie nájomného bytu" - a to kúpou nájomného bytu v bytovom dome, v rodinnom dome alebo polyfunkčnom dome (v súlade so zákonom 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania).

Podmienky na poskytnutie úveru:

 • právnická osoba
 • spĺňa stanovené kritériá VÚB, a.s. pre bonitu podnikateľského subjektu
 • obec spĺňa kritériá VÚB, a.s. stanovené pre prípady financovania tohto typu úveru
 • projekt musí byť parametricky v súlade s aktuálnym znením zákona 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania, resp. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov.

Splatnosť úveru:

 • maximálne 18 mesiacov

Zabezpečenie úveru:

 • záložné právo na financovanú nehnuteľnosť
 • zmenka dlžníka + ručiteľská listina spoločníkov / notárska zápisnica