Kontakt IB IB InBiz InBiz Search × deco

Ochrana prírody a udržateľnosť sa pre VUB stala trvalou súčasťou obchodnej stratégie. Preto sme sa rozhodli podporiť Vaše enviromentálne projekty. Ak projekt splní kritériá z oblasti cirkulárnej ekonomiky, obnoviteľnej energie, energetickej efektívnosti či udržateľného riadenia prírodných zdrojov, môžete získať zvýhodnenú úrokovú sadzbu.

Úver slúžiaci na preklenutie obdobia medzi potrebou financovania prevádzkových nákladov potrebných na vykrytie zvýšených finančných potrieb hlavne v období zakladania úrody a zberových prác a vyplatením podpory z PPA.

Investičný úver na financovanie nákupu pozemkov na území Slovenskej republiky, ktoré sú určené na poľnohospodársku výrobu.

Financovanie dočasného uskladnenia úrody formou termínovaného alebo revolvingového úveru.

Potrebujete vlastné prevádzkové priestory, novú technológiu, rekonštrukciu, modernizujete? VÚB banka Vám ponúka strednodobý alebo dlhodobý investičný úver.

Prevádzkové financovanie slúži na operatívne riešenie krytia vašich plánovaných aj neplánovaných krátkodobých prevádzkových potrieb

VÚB banka poskytuje svojim klientom úverové produkty na pomoc pri žiadaní o finančný príspevok z EÚ fondov.

Ponúkame vám široký sortiment úverov a ďalších foriem financovania, ktoré vieme navzájom kombinovať a prispôsobovať vašim potrebám.

Produkty obchodného financovania, ktoré vám pomôžu zvýšiť Vašu konkurencieschopnosť na trhu a eliminovať riziká, ktoré súvisia s neplnením dohodnutých zmluvných záväzkov.

VÚB prináša možnosť alternatívnej formy financovania ako je faktoring.

Alternatívna forma výhodného financovania hnuteľného a nehnuteľného majetku prostredníctvom celého radu produktov vrátane finančného a operatívneho leasingu, úveru a splátkového predaja.