Kontakt IB IB InBiz InBiz Search × deco

plynulé financovanie prevádzkových potrieb

pohodlné plánovanie finančných tokov

vzájomné dohodnutie časového plánu čerpania až do výšky schváleného úveru a splátkového plánu

Ďalšie informácie

Podmienky na poskytnutie úveru

 • preukázanie schopnosti splatiť úver vrátane úrokov a poplatkov v požadovanej lehote splatnosti a za vopred dohodnutých podmienok
 • účelovosť úveru - úver na konkrétny účel súvisiaci s financovaním prevádzkových potrieb
 • zabezpečenie úveru vrátane úrokov a poplatkov
 • ďalšie podmienky v závislosti od charakteru obchodu, poznania a bonity podnikateľa (napr. spísanie notárskej zápisnice ako exekučného titulu na majetok).

Požadované podklady

 • písomná Žiadosť o úver vrátane doplňujúcich tabuľkových príloh v závislosti od výšky a druhu požadovaného úveru a typu podnikateľského subjektu
 • doklady preukazujúce oprávnenie na podnikateľskú činnosť
 • účtovné výkazy za dve posledné ukončené hospodárske obdobia, a najaktuálnejšie finančné výkazy v bežnom roku
 • daňové priznanie, resp. priznanie k dani z príjmu
 • doklady k zabezpečeniu úveru
 • doklady súvisiace s účelom úveru

Úroková sadzba

 • pohyblivá, vypočítaná ako súčet základnej sadzby pre podnikateľské úvery alebo príslušného EURIBORu, LIBORu, príp. PRIBORu (v závislosti od fixácie úrokovej sadzby a meny obchodu) plus obchodná marža. Obchodná marža je stanovená bankou individuálne pre každý obchod.