Kontakt Internet banking IB Search ×

Finančné pojmy

Investovanie nemusí byť veľká veda hoci sa niektoré finančné frázy môžu zdať zložité. Niekedy však stačí jednoduché vysvetlenie, aby ste si ich vedeli predstaviť aj v bežnom živote.

Zaujímate sa o investovanie? Chcete vedieť, čo predstavujú dôležité pojmy v praktickom živote investora? V rámci finančného vzdelávania sme si pre vás pripravili sériu jednoduchých a stručných videí, zameraných na investovanie, ktoré vám ich predstavia.

Prečo investovať?

Inflácia má veľký vplyv na hodnotu vašich peňazí. Tie, ktoré máte uložené na bežnom či sporiacom účte, máte síce stále poruke, avšak do budúcna strácajú na kúpnej sile. Preto je investovanie vhodný spôsob, ako účelne využívať vlastné úspory. Viac prezradí aj video nižšie.

Volatilita

Volatilita meria výkyvy finančného nástroja v určitom čase. Jej pôsobenie, význam a dopad na investované prostriedky vám predstaví naše krátke video.


Diverzifikácia

Diverzifikácia predstavuje rozloženie finančných prostriedkov do viacerých finančných nástrojov s rôznymi charakteristikami. Ako vzniká, ako funguje a aký vplyv má pri investovaní sa dozviete v nasledujúcom videu.

Časovanie trhu

Aby bola vaša investícia pre vás čo najefektívnejšia, je dôležité vstúpiť na trh a vystúpiť z neho v správnom čase. Hovoríme o tzv. časovaní trhu. Ako ho vnímať uvidíte aj vo videu.

Investičné sporenie

Predstavuje program pravidelného investovania do finančných nástrojov. Dokonca aj v malých mesačných sumách dokáže priniesť zaujímavé zhodnotenie a zvyšovať tak objem ušetrených peňazí. Pre ešte lepšiu predstavu si môžete pozrieť naše video.

Hodnotová mapa

Ako sa správne rozhodnúť pri investovaní vašich peňazí? Poradiť by vám mohla hodnotová mapa, ktorá pomôže vybrať správne finančné nástroje práve pre vás tak, aby ste mohli naplno využiť investičné príležitosti trhu.

 

Korekcia trhu

Nestabilita je neoddeliteľnou súčasťou finančných trhov, ktoré prirodzene reagujú na dianie vo svete. Striedajú sa na nich obdobia pesimizmu i optimizmu a ponúkajú rôzne investičné príležitosti. Ak chcete vedieť, ako racionálne reagovať na dynamické zmeny v trhovom prostredí, pozrite si naše video.

 

Spoločenská zodpovednosť a ESG

Téma udržateľnosti sa stáva čoraz dôležitejšou aj vo finančnej oblasti.  Pozorujeme veľký nárast spoločensky zodpovedných investícií, ktoré zohľadňujú nielen finančné kritériá, ale aj kritériá ESG. Teda environmentálne,  spoločenské a governance, založené na vhodnej správe a riadení spoločností.

 

 

Upozornenie

S investovaním do podielových fondov je spojené aj riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať, alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Tento materiál predstavuje marketingovú komunikáciu vypracovanú spoločnosťou VÚB, a.s. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Daňový režim závisí od individuálnych pomerov každého podielnika, ktoré sa môže v budúcnosti meniť. Informácie o investičných službách vrátane upozornení v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami vo finančných nástrojoch je možné získať na všetkých predajných miestach VÚB, a.s., a na www.vub.sk v sekcii Misia a hodnoty, Ochrana investora. V aktuálnej ponuke VÚB, a.s. sú aj podielové fondy udržateľného a spoločensky zodpovedného investovania (ESG/SRI) správcovskej spoločnosti Eurizon Capital S.A., o.i. presadzujúce environmentálne alebo sociálne vlastnosti alebo ich kombináciu v súlade s čl. 8 Nariadenia (EÚ) č. 2019/2088 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb („SFDR nariadenie“). Prístup integrácie ESG (environmentálnych, sociálnych, riadiacich) kritérií sa môže líšiť v závislosti od podielového fondu a jeho charakteristík bližšie uvedených v príslušnej fondovej dokumentácii (najmä Predajný prospekt, Kľúčové informácie pre investorov) dostupných v slovenskom jazyku na všetkých predajných miestach VÚB, a.s a na www.vub.sk/investovanie/podielove-fondy-eurizon-capital, ktoré by ste mali zvážiť pred prijatím konečného investičného rozhodnutia. Pre fondy Eurizon Capital S.A. osobitne platí, že ich štatúty (management regulations) sú zverejnené v anglickom jazyku na www.eurizoncapital.lu. Viac informácií zverejnených v súvislosti so SFDR nariadením je možné získať v dokumente Zodpovedné investovanie dostupnom na www.vub.sk v sekcii Misa a hodnoty, Ochrana investora.

Oficiálne názvy fondov spadajúcich pod čl. 8 SFDR nariadenia: Eurizon Fund v rozsahu podfondov (Azioni Strategia Flessibile, Bond Corporate Smart ESG, Bond Emerging Markets, Bond High Yield, Bond Inflation Linked, Equity China A, Equity Emerging Markets Smart Volatility, Equity Innovation, Equity Planet, Equity People, Equity USA, Equity World Smart Volatility, Sustainable Global Equity) a Epsilon Fund Euro Bond.