Kontakt Internet banking IB Search ×

Keď sa rozhodneme investovať svoje úspory, finančné nástroje nám môžu ponúknuť dodatočný zdroj príjmu. Škála finančných produktov je široká a sporiteľ si môže vybrať, kam nasmeruje svoje investície. Najprv však musí zvážiť výšku očakávaného výnosu, pričom platí, že čím vyšší výnos, tým väčšie „riziko“ straty úspor.

Finančné investičné produkty

Produkty investičného sporenia sú vlastne úverové nástroje, t. j. dokumenty, ktoré nás identifikujú ako veriteľov, v tomto prípade sumu, ktorú sme investovali.  Existujú rôzne druhy viac alebo menej rizikových investičných produktov. Tie hlavné sú uvedené nižšie: Dnes je finančný trh veľmi rôznorodý. Informácie o tom, aké investičné možnosti ponúka vaša banka, nájdete na jej webovej stránke.

Akcie: jednotné, identické a homogénne jednotlivé časti, v ktorých je rozdelený kapitál a. s., teda akciových spoločností kótovaných na burze cenných papierov. Keď si kúpite akcie, nadobudnete štatút akcionára. Akcie sa delia na rôzne kategórie: bežné akcie, prioritné akcie, sporivé akcie. Miesto, na ktorom sa obchodujú, sa nazýva burza alebo trh cenných papierov.

Dlhopisy: predstavujú časť dlhu, ktorý spoločnosť/podnik alebo štátna inštitúcia aktivuje na účely financovania. Držiteľovi, ktorý nadobudne štatút veriteľa, garantujú splatenie kapitálu plus úroky špecifikované v zmluve.

Akcie a dlhopisy – aký je medzi nimi rozdiel?

AKCIE
Dlhové nástroje
Vlastné imanie v rizikovom kapitáli
Akcionár je partner
Akcia je časť akciového kapitálu
Príjem (dividenda) je variabilný a neistý, ale od týchto produktov sa očakáva vyššia návratnosť
Životnosť akcie sa zhoduje s životnosťou spoločnosti, ktorá ju vydá
DLHOPISY
Dlhové nástroje
Vlastné imanie v dlhu
Držiteľ dlhopisu je veriteľ
Dlhopis je dlh, ktorý zahŕňa vrátenie kapitálu + nahromadený úrok
Príjem (úrok) je pevný alebo vopred stanovený. V prípade bankrotu emitenta sa dlhopis nemusí splatiť vôbec alebo len čiastočne
Dlhopis má pevne stanovený dátum splatnosti

Štátne dlhopisy

Sú to obligácie, ktoré ministerstvá financií rôznych krajín pravidelne vydávajú v mene štátu na financovanie verejného dlhu alebo vlastného deficitu.

Podielové fondy

sú finančné nástroje spravované spoločnosťami špecializujúcimi sa na diverzifikáciu investovaných úspor. Zhromažďujú kapitál veľkých a malých sporiteľov a spájajú ich do jediného aktíva. Sú rozdelené na jednotkové časti nazývané podiely, ktoré zaručujú rovnaké práva. Tieto investície sú v priemere bezpečnejšie a zaručené určitou diverzifikáciou zloženia cenných papierov a prostredníctvom správy aktív, ktorú vykonávajú odborníci.

Viac informácií…

Derivátové zmluvy.Nazývajú sa tak preto, lebo predstavujú kategóriu produktov, ktorá je derivovaná, teda odvodená od inej. Ich hodnota preto závisí od výkonnosti iného finančného alebo reálneho (podkladového) aktíva v podobe akcií, úrokových sadzieb, výmenných kurzov či komodít, ako sú ropa, kakao, káva či zlato… Tie sú vysoko rizikové

Burza cenných papierov

Burza je miesto, kde sa obchoduje s akciami. V širšom zmysle slova je to finančný trh, na ktorom sa obchoduje s cennými papiermi a menami… Pri telematickej burze sa obchodovanie uskutočňuje priamo online. Burza cenných papierov v Bratislave vznikla len nedávno. Bola založená v roku 1991 a činnosť spustila v roku 2001. Od roku 2008 sa Národná banka Slovenska (NBS) rozhodla prijať multilaterálny obchodný systém MTF, teda metódu vyjednávania (často online), ktorá predstavuje alternatívu k burze cenných papierov, v rámci ktorej sa môžu stretnúť investície a ponuka.

Viac informácií…

Burzové ukazovatele Tieto ukazovatele vyjadrujú trend koša akciových cenných papierov hlavných spoločností a podnikov kótovaných na burze v danej krajine. Slovenským ukazovateľom je Sax, ktorého kôš tvoria hlavné dlhopisy slovenských podnikov, spoločností a bánk.

Dozorné a kontrolné orgány.

Na finančný trh dohliadajú kontrolné orgány. Na európskej úrovni od roku 2011 funguje ESMA (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy). V jednotlivých krajinách bola kontrola zverená ministerstvám hospodárstva a financií, centrálnym bankám zodpovedným za obmedzenie rizika a stabilitu aktív a ďalším osobitným orgánom. Na Slovensku prevzala od roku 2006 centrálna banka (NBS) aj dozorné právomoci v sektore cenných papierov a poisťovníctva.

Kto pomôže sporiteľovi vybrať najvhodnejší produkt?

Vzťah sporiteľa s bankou musí byť založený na dôvere. Každá banka poskytuje svojim klientom odborného finančného poradcu, ktorý má za úlohu usmerňovať ich rozhodnutia v „džungli“ finančných produktov, vysvetľovať ich charakteristiky a riziká, určovať tie najvhodnejšie pre potreby individuálneho investora a definovať najlepšie stratégie spoločne s klientom.

Vo všeobecnosti by sa sporitelia mali spoliehať na finančného poradcu a uprednostňovať diverzifikované investície pre svoje úspory, aby sa čo najviac chránili pred rizikami.

V oblasti investícií poskytujú banky aj praktické aplikácie pre smartfóny, pomocou ktorých môžu sporitelia kdekoľvek v reálnom čase sledovať svoje investície a vývoj cien a kupovať či predávať cenné papiere. Bezpečnosť a súkromie aj v tomto prípade zaručujú prístupové systémy s kódom alebo digitálnym odtlačkom.

Viac informácií…

Neslávne známu finančnú krízu z roku 1929 vyvolal prudký rast cien na americkom akciovom trhu. Po kolapse cenných papierov sa akcionári vrhli na banky, aby si vybrali hotovosť. Bola to prvá kríza, ktorá vznikla v jednej krajine, ale mala celosvetové dôsledky a preukázala vzájomnú závislosť finančných vzťahov medzi krajinami.

O štátnych cenných papieroch

Ako zhodnotiť spoľahlivosť cenných papierov vydaných štátom, verejnými inštitúciami alebo spoločnosťami? Ich spoľahlivosť a kondíciu hodnotí rating. Rating vykonávajú špeciálne agentúry (napríklad Standard & Poor’s ), ktoré svoje hodnotenie vyjadrujú písmenami.

Čím nižší rating, tým väčšie je riziko pre sporiteľov. Dôvera v štátom vydané cenné papiere sa meria úverovým rozpätím, ktoré porovnáva výkonnosť štátnych dlhopisov jednej krajiny s dlhopismi inej krajiny. V Európe slúžia na porovnávacie účely nemecké štátne dlhopisy. Keď sa úverové rozpätie zvyšuje, znamená to, že dôvera trhov v dlhopis klesá a že trhy vyžadujú vyššie úroky.

Viac informácií…

V júni 2017 vydalo Slovensko, ako prvé zo štátov strednej a východnej Európy, 50-ročné štátne dlhopisy. Tieto cenné papiere sa predali za niekoľko hodín. Kto ich kúpil? Rakúsko a Nemecko (42 %), Spojené kráľovstvo (19 %), Taliansko a Španielsko (19 %)… Polovicu kupujúcich tvorili správcovia fondov, poisťovne, penzijné fondy a súkromné banky.

Zahrajte sa a otestujte svoje finančné vedomosti!Zahrajte si online hru.

Podarí sa vám znížiť zadĺženosť ostrova Ameise?

Stiahnite si

Hrať online