• No suggestion

Žiadosť o odklad splácania úveru

z dôvodu zmiernenia negatívnych následkov pandémie
podľa § 30j zákona č. 67/2020 Z. z.

Žiadosť o odklad splátok

Vyplňte formulár a skontrolujte si všetky zadané údaje, nesprávne vyplnené žiadosti nebudú spracované.
Nekontaktujte v tejto záležitosti prosím naše kontaktné centrum. Ďakujeme za pochopenie.

Identifikačné údaje o dlžníkovi

Sídlo alebo miesto podnikania dlžníka

Korešpondenčná adresa dlžníka je odlišná od adresy sídla alebo miesta podnikania dlžníka

Vyplňte povinné údaje

Korešpondenčná adresa

Kontaktné údaje dlžníka

+

  Identifikačné údaje o úvere

  Ak požadujete odklad splátok na viac úveroch, je potrebné vyplniť samostatný formulár pre každý úver.

  Údaje o odklade splácania úveru

  In order to complete your request, please add also your business information.

  Čestné vyhlásenia

  Čestne vyhlasujem, že som malým zamestnávateľom a spĺňam podmienky na účely posúdenia splnenia podmienok malého zamestnávateľa v zmysle Prílohy I Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26. 6. 2014) v platnom znení (to znamená som podnikom, ktorý zamestnáva menej ako 250 osôb a ktorého ročný obrat nepresahuje 50 mil. EUR a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 mil. EUR).

  More Info

  Čestne vyhlasujem, že odklad splácania úveru je požadovaný výlučne z dôvodu problémov so splácaním ako dôsledok pandémie.

  More Info

  Dodatočné informácie pre účely identifikácie dlžníka podľa osobitného predpisu

  Označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je dlžník zapísaný a číslo zápisu do tohto registra

  Identifikácia fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene dlžníka pri podaní tejto žiadosti o odklad splácania úveru

  Dodatočné informácie pre účely VÚB, a.s.

  Máte zriadenú službu Internet Banking (nie InBiz) vo VÚB banke?

  error

  Odoslaním tejto žiadosti dôjde k spracovaniu vašich osobných údajov. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov.  Needs our help?

  We will answer to all your questions.