Contact Internet banking IB Search ×deco

úver čerpaný na bežnom účte až do výšky stanoveného dohodnutého debetného rámca (limitu)

z bežného účtu uhrádzate svoje výdaje, v prípade nedostatku vlastných prostriedkov automaticky dochádza k čerpaniu úveru a z prichádzajúcich platieb sa úver priebežne spláca

preklenutie krátkodobých výkyvov v príjmovej časti vašej firmy

čerpanie len v aktuálne potrebnej výške

Ďalšie informácie

Podmienky na poskytnutie úveru

  • preukázanie schopnosti splatiť úver vrátane úrokov a poplatkov v požadovanej lehote splatnosti a za vopred dohodnutých podmienok
  • účelovosť úveru - banka poskytuje úver na krytie prevádzkových potrieb v súvislosti s podnikateľskou činnosťou
  • zabezpečenie úveru vrátane úrokov a poplatkov
  • ďalšie podmienky v závislosti od charakteru obchodu, poznania a bonity podnikateľa, (napr. spísanie notárskej zápisnice ako exekučného titulu na majetok).

Požadované podklady

  • písomná Žiadosť o úver vrátane doplňujúcich tabuľkových príloh v závislosti od výšky a druhu požadovaného úveru a typu podnikateľského subjektu
  • doklady preukazujúce oprávnenie na podnikateľskú činnosť
  • účtovné výkazy za dve posledné ukončené hospodárske obdobia a najaktuálnejšie finančné výkazy v bežnom roku
  • daňové priznanie, resp. priznanie k dani z príjmu
  • doklady k zabezpečeniu úveru

Úroková sadzba

  • pohyblivá, vypočítaná ako súčet základnej sadzby pre podnikateľské úvery alebo príslušného EURIBORu, LIBORu, príp. PRIBORu (v závislosti od fixácie úrokovej sadzby a meny obchodu) plus obchodná marža. Obchodná marža je stanovená bankou individuálne pre každý obchod.