Cenník

2.1.1. Bežný účet v € a CM Cena

2.1.1.1

Otvorenie účtu

bezplatne

2.1.1.2

Vedenie účtu

4,00 € / mesačne

2.1.1.3

Uzatvorenie účtu

3,30 €

2.1.1.4

Každá kópia správy o zúčtovaní, za jednu stranu

0,20 € + poštovné

2.1.1.5

Generovanie papierového výpisu z účtu:

0,30 €/výpis 4)

2.1.1.5.1

 • mimoriadny výpis, výpis mimo cyklu

7,00 €/výpis

2.1.1.6

Odovzdávanie výpisov

2.1.1.6.1

 • poštou

poštovné/obálka

2.1.1.6.2

 • osobne

3,00 €/výpis

2.1.1.6.3

 • prostredníctvom schránky

3,00 €/mesiac 2)

2.1.1.6.4

 • faxom (pre klientov Nonstop Bankingu)

0,30 €/stranu

2.1.1.6.5

 • zaslanie/stiahnutie opisu transakcií z účtu cez vybrané služby Nonstop Bankingu na požiadanie

bezplatne

2.1.1.7

Služby cez S.W.I.F.T

2.1.1.7.1

 • MT940
 30,00 €/mesiac

2.1.1.7.2

 • MT941
 dohodou

2.1.1.7.3

 • MT942

dohodou

2.1.1.8

Vydanie osobitného potvrdenia súvisiaceho s vedením bežného účtu, potvrdením o zostatku na bežnom účte na základe žiadosti klienta

7,00 € 1)

2.1.1.9

Obmedzenie disponovania s vkladom na bežnom účte na základe dodatku k zmluve o bežnom účte

2.1.1.9.1

 • na základe žiadosti klienta

80,00 €

2.1.1.9.2

 • pri vinkulácii v prospech VÚB, a. s.

1,60 € 

2.1.1.10

Blokácia prostriedkov na bežnom účte

2.1.1.10.1

 • na základe žiadosti klienta v pobočke

10,00 €

2.1.1.10.2

 • na podnet VÚB, a. s.

  2,00 € 

2.1.1.11

Dotlač výpisu na základe požiadavky klienta – za výpis. Neúčtuje sa pri reklamáciách výpisov doručovaných poštou uplatnených v lehote do 30 dní od dátumu vyhotovenia reklamovaného výpisu a pri okamžitej reklamácii chýbajúceho výpisu pri preberaní výpisov osobne alebo schránkou.

7,00 €/výpis

2.1.1.12

Zmena oprávnení a podpisového vzoru k produktu na základe žiadosti klienta realizovaná v pobočke3)

3,50 €

2.1.1.13

Zaslanie každej upomienky v súvislosti s prečerpaním debetu na účte a s jeho splácaním.

16,60 €

2.1.1.14

Zrušenie platobnej karty pri transformácii pôvodného bežného účtu pre právnické osoby na Flexibiznis účet.

bezplatne

2.1.1.15

Tlač histórie transakcií

1,10 €

2.1.1.16

Generovanie a poskytovanie výpisu z účtu elektronickou formou 1x mesačne 0,20 €/výpis 5)

Poznámka:

 1. Ak pobočka vydá jedno potvrdenie, v ktorom sú na základe žiadosti klienta uvedené zostatky na viacerých účtoch klienta, účtuje sa poplatok vo výške 6,60 €.
 2. Poplatok je účtovaný mesačne.
 3. Poplatok sa neúčtuje v prípade zmeny mena oprávnenej osoby, zmeny priezviska oprávnenej osoby, nahlásenia straty, odcudzenia alebo zmeny čísla občianskeho preukazu, resp. iného identifikačného dokladu oprávnenej osoby. Zmena oprávnení znamená: pridanie a odobratie oprávnenej osoby k produktu, zmenu rozsahu disponovania oprávnenej osoby k produktom cez vybrané služby Nonstop Bankingu . 
 4. Okrem generovania sumárneho ročného  výpisu v rámci Flexibiznis účtu a bežného účtu v EUR a CM, ktoré je bezplatne.
 5. Elektronickou formou - prostredníctvom vybraných služieb Nonstop Bankingu . Súčasťou služby elektronický výpis je aj generovanie a zasielanie sumárneho ročného výpisu 1x ročne poštou v rámci SR k ultimu roka. Poplatok sa uplatňuje pre výpisy generované od dátumu nastavenia výpisu z účtu elektronickou formou.

 

2.13.1 Pokladničné hotovostné operácie v € a CM Cena

2.13.1.1

Výmena bankoviek a mincí € za bankovky a mince € iných nominálnych hodnôt

bezplatne

2.13.1.1.1

Pri väčšom objeme spracovania bankoviek a mincí3) banka účtuje odplatu za spracovanie v závislosti od počtu prijatých peňazí, resp. odplatu za zabezpečenie výdaja väčšieho počtu mincí bez ohľadu na nominálnu hodnotu nasledovne:

 

0,50 €

 • pri počte bankoviek nad 10 ks sa uplatňuje odplata za každých začatých 10 ks bankoviek predkladaných na výmenu (prvých 10 ks je bezodplatne) 1)

 

 

 • pri počte mincí nad 100 ks predkladaných na výmenu alebo vydávaných v rámci výmeny aj na základe objednávky, sa uplatňuje odplata za každých začatých 100 ks mincí (prvých 100 ks sa nezapočítava) 2).
 

2.13.1.2

Výmena hotovosti CM tej istej meny, napr. rozmieňanie

1 % v CM

2.13.1.3

Poškodené bankovky v CM - nákup za €, vklad na bežný účet vedený v €

20 % zrážka z kurzu valuta nákup

2.13.1.4

Bankovky v CM v preklúzii - nákup za €, vklad na bežný účet vedený v €

5 % zrážka z kurzu valuta nákup

Poznámka:

 1. Príklad: 1 až 10 ks - bezodplatne, 11 až 20 ks - 0,50 €, 21 až 30 ks - 1,00 €.
 2. Príklad: 1 až 100 ks - bezodplatne, 101 až 200 ks - 0,50 €, 201 až 300 ks - 1,00 €.
 3. Cena sa účtuje aj pri príjme mincí na výmenu cez samoobslužnú triedičku mincí a na záručné vyhlásenie. Pri príjme mincí na záručné vyhlásenie môže byť odplata dohodnutá v kompetencii riaditeľa pobočky mesačným paušálom v nadväznosti na rozsah príslušných služieb poskytovaných konkrétnemu klientovi a účtovaná bezhotovostne. Mince v CM banka prijíma len na základe osobitnej dohody a ceny.

 

 

2.13.2. Pokladničné hotovostné operácie v € a CM – účty klientov v  € a CM vo VÚB Cena

2.13.2.1.

Vklad v hotovosti na bežné účty 3)

 

2.13.2.1.1
 • do 10 000,00 €, resp. prepočet v CM (vrátane)1) - mince € a bankovky 
 1,30 €
2.13.2.1.2
 •  pri počte mincí nad 200 ks
 0,50 € za každých aj začatých 200 ks mincí, min. 1,30 €

2.13.2.1.3

 • nad 10 000,00 €, resp. prepočet v CM 1) - mince € a bankovky
0,01 % zo sumy vkladu, min. 1,30 € 
2.13.2.1.4
 • pri počte mincí nad 200 ks
0,50 € za každých aj začatých 200 ks mincí, min. 1,30 €
2.13.2.2. Vklad v hotovosti na vkladové účty

2.13.2.2.1

 •  pri počte mincí € nad 200 ks
 0,50 € za každých aj začatých 200 ks mincí, min. 1,30 €
2.13.2.3. Paušálny - mesačný poplatok za užívanie Nočného trezoru na obchodnom mieste VÚB, a. s. (vrátane zapožičania kaziet/vreciek Nočného trezoru a kľúčov k ním).  6,00 €

2.13.2.4.

Spracovanie nesprávne adjustovanej hotovosti pri vklade (€ a CM), resp. zvýšená pracnosť pri vklade bankoviek v CM na pokladnici, pri počte bankoviek nad 500 ks vrátane (hlavne mimobankové zmenárne). Poplatok je uplatňovaný namiesto štandardného poplatku za vklad hotovosti.

0,1 %  objemu nesprávne adjustovanej hotovosti/ zo sumy vkladu

2.13.2.5.

Výber hotovosti v pokladnici obchodného miesta, resp. formou zaplombovaného obalu z účtov vedených vo VÚB, a. s.:

 

 

2.13.2.5.1

 • do 10 000,00 €, resp. prepočet v CM (vrátane)
 2,00 €2)

2.13.2.5.2

 • nad 10 000,00 €, resp. prepočet v CM
0,01 % z vybranej sumy, minimálne  4,00 € 2)

2.13.2.6.

Sankčný poplatok v prípade nezrealizovania nahláseného výberu hotovosti nad 15 000,00 €, resp. v protihodnote CM v požadovanom termíne

1 o/oo zo sumy nezrealizovaného výberu2)

2.13.2.7.

Šeková knižka

1,30 €

2.13.2.8.

Zákaz výplaty pri oznámení straty šeku (-ov) 5,00 €

Poznámka:

 1. Poplatok je štandardne účtovaný z účtu klienta hneď po transakcii. Platí aj pre vklady realizované v zaplombovaných obaloch a v kazetách nočného trezoru,  vklady mincí realizované cez samoobslužnú triedičku a vklady realizované na záručné vyhlásenie. V prípade, že je v kazete/vrecku viac pokladničných zloženiek, odplata sa uplatňuje za každú pokladničnú zloženku. Pri príjme mincí cez kazety, prípadne vrecká nočného trezoru nad 200 ks sa naviac uplatňuje ešte odplata ako v prípade vkladu mincí na pokladniciach. V individuálnych prípadoch (klient s celoslovenskou pôsobnosťou a pod.) môže byť odplata dohodnutá zmluvne v rámci zmluvy o využívaní služieb nočného trezoru, resp. zaplombovaného obalu uzatvorenej na úrovni ústredia VÚB a štatutárnych zástupcov príslušného klienta. Mince CM banka prijíma len na základe osobitnej dohody a ceny.
 2. Poplatok je štandardne zúčtovaný z účtu hneď po transakcii. Sankčný poplatok za nezrealizovanie nahláseného výberu je zúčtovaný z účtu.
 3. V termíne od 1.12.2012 bude vklad hotovosti na účet vedený vo VÚB, a.s. pre fyzickú osobu podnikateľa bez poplatku. Uvedené sa týka aj vkladu mincí.

 

 

2.13.3 Poskytovanie služby “Rýchle peniaze“ (v €) Cena

2.13.3.1.

Poskytnutie služby Rýchle peniaze pre klientov, ktorí majú vo VÚB, a. s., vedený bežný účet:

do 1 500,00 € 4,65 €
od 1 500,01 € do 35 000,00 € 0,31 % z objemu sumy presunu
za telefonickú výzvu príjemcu na prevzatie hotovosti 0,70 €