Cenník

1.1. Flexiúčet

1.1. Cenové pásmo
0 1 2 3 3 4 5
  Cena Flexiúčtu / mesiac 3,50 € 4,00 € 4,50 € 5,00 € 5,00 € 7,00 € 9,00 €
Počet základných produktov v  účte                                1 1) 2 až 3 1) 4 až 6 7 až 11 0 až 11 0 až 11 0 až 11
Počet rozšírených produktov v účte 0 0 0 0 1 2 3 až 5
 
 • pre nových klientov je prvý mesiac bez poplatku
 • pre aktívnych klientov platí zvýhodnená úroková sadzba Flexiúčtu extra 6)
 • pri kontách v cene 5 €, 7 € a 9 € platí 100 % zľava z mesačného poplatku za vedenie Flexiúčtu pri splnení podmienky sumy vkladov a úverov spotrebného financovania v min. výške 20 000 € 5)
 • pri kontách v cene 9 € platí 100% zľava z poplatku za prvý vklad v hotovosti a prvý výber v hotovosti z účtu na pokladnici obchodného miesta 10)
 
 

V cene konta je zahrnuté:

 

vedenie bežného účtu v €

vedenie jedného Start Junior pre dieťa majiteľa účtu 8)
výpis z tohto účtu poskytovaný elektronicky cez vybrané služby Nonstop Banking alebo osobne v pobočke 1-krát mesačne zdarma a zasielanie sumárneho ročného výpisu 1 x ročne poštou v rámci SR k ultimu roka 
zadanie trvalých príkazov, automatických prevodov a autorizácie na SEPA inkaso 
zmena trvalých príkazov, automatických prevodov a autorizácie na SEPA inkaso zadaná elektronicky 9) / cez Kontakt - operátor 
zdarma služby týkajúce sa platobných kariet - prístup k zostatku na účte cez bankomat prostredníctvom karty, zaslanie mesačného výpisu transakcií kartou, dodatočné vytlačenie mesačného výpisu za transakcie realizované kartou
prijaté bezhotovostné SEPA-Europrevody a Non SEPA-prevody
osobná úverová linka (úver v rámci osobnej úverovej linky je poskytnutý po splnení kritérií stanovených bankou)
služba flexisporenie 2)
 

Základná ponuka produktov na výber :

 • debetná platobná karta Maestro Dobrý Anjel (v rámci Flexiúčtu môže byť zriadená iba jedna platobná karta Maestro Dobrý anjel na majiteľa účtu alebo inú oprávnenú osobu)
 • debetná platobná karta VISA Inspire/Maestro/VISA Electron (Platobná karta v rámci Flexiúčtu môže byť zriadená na majiteľa účtu alebo inú oprávnenú osobu. Maximálny počet platobných kariet vydaných na jedného držiteľa karty v rámci Flexiúčtu sú 2 karty.) 7)
 • debetná platobná karta štandardná MasterCard/VISA Classic (Platobná karta v rámci Flexiúčtu môže byť zriadená na majiteľa účtu alebo inú oprávnenú osobu. Maximálny počet platobných kariet vydaných na jedného držiteľa karty v rámci Flexiúčtu sú 2 karty.) 11)
 • jednorazové online prevody 4)
 • vedenie jedného sporiaceho účtu v € a zasielanie výpisu, výpis z tohto účtu poskytovaný elektronicky cez vybrané služby Nonstop Banking alebo osobne v pobočke1x mesačne zdarma a zasielanie sumárneho ročného výpisu 1x ročne poštou v rámci SR k ultimu roka
 • poskytnutie nezabezpečeného flexidebetu (povolené prečerpanie na účte)
 • vedenie kartového účtu pre kreditnú kartu Flexikarta
 • prvé 4 poplatky za výber v hotovosti z bankomatu VÚB, a.s.
 • prvých 6 poplatkov za platbu platobnou kartou u obchodníka
 • prvých 6 poplatkov za platbu cez trvalý príkaz, automatický prevod alebo SEPA inkaso
 • zasielanie SMS správ 3)
 • poistenie platieb pri pracovnej neschopnosti majiteľa účtu
 •  poistno-asistenčné služby pre domácnosť
 • zdravotné asistenčné služby
 •  služba osobný asistent
 
Rozšírená ponuka produktov na výber:
 • debetná platobná karta VISA GOLD. Zlatá platobná karta v rámci Flexiúčtu môže byť zriadená na majiteľa alebo inú oprávnenú osobu. Max. počet zlatých PK v rámci Flexiúčtu sú 2 karty.
 • vedenie kartového účtu pre revolvingovú kreditnú kartu MasterCard Standard (pôvodne MasterOriginal+)/ MasterCard Gold 13)
 • cestovné poistenie
 • neobmedzený počet poplatkov za platbu kartou u obchodníka, platbu cez trvalý príkaz, automatický prevod alebo SEPA inkaso, výber hotovosti z bankomatu VÚB, a.s.
 • neobmedzený počet poplatkov za výber hotovosti z bankomatov iných bánk na Slovensku (okrem VÚB)
 •  pobočkové operácie 12)
 

Poplatky za produkty a služby mimo balíka Flexiúčtu sú spoplatňované podľa Cenníka VÚB, a.s. pre jednotlivé produkty a služby.

Poznámka:

 1. Vybraní aktívni klienti Triangel a Quatro, min. 3 pohyby mesačne na Flexiúčte a súčasne min. mzda vo výške 130 €, majú vedenie účtu bezplatné.
 2. Služba flexisporenie zaokrúhli nahor platbu kartou u obchodníka realizovanú každou debetnou platobnou kartou vydanou k Flexiúčtu s flexisporením. Suma zaokrúhlenia bude prevedená na sporiaci účet. Možnosť zvoliť výšku zaokrúhlenia platby kartou u obchodníka nahor na najbližšie 1 €, 5 € alebo 10 €. Podmienkou zriadenia služby flexisporenie k Flexiúčtu je žiadosť klienta a vedenia sporiaceho účtu v € a aspoň jednej debetnej platobnej karty v rámci daného Flexiúčtu.
 3. Zasielanie SMS správ o pohyboch na bežnom účte, o použití platobnej karty, alebo o inom zvolenom type upozornení. Uplatňuje sa len na odoslané domáce SMS, tj. SMS na telefónne čísla v rámci SR a len na prvé domáce telefónne číslo nastavené pri danom upozornení. Službu je možné aktivovať len pri využívaní služieb Nonstop Banking.
 4. Zahŕňa: poplatky za SEPA-Europrevody a poplatky za urgentné prevody v rámci VÚB, a.s., realizované jednorazovo cez vybrané služby Nonstop Banking.
 5. Do sumy vkladov a úverov spotrebného financovania sa počíta suma priemerných denných zostatkov klienta k ultimu predchádzajúceho mesiaca na jeho všetkých depozitnách (bežných a vkladových účtoch v € a v CM, od sumy investícií do VÚB AM. Generali Investments SICAV, Eurizon Capital a všetkých CP vydaných a vedených vo VÚB, a.s.) a spotrebnom financovaní (reálne čerpané úvery typu kontokorent, kreditná karta a spotrebná pôžička). Zľava z mesačného poplatku za vedenie Flexiúčtu sa uplatňuje vždy v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola splnená podmienka sumy vkladov a úverov spotrebného financovania v minimálnej výške 20 000 €. V prípade zrušenia účtu do 5-teho dňa v mesiaci (vrátane) výška mesačného poplatku závisí od sumy priemerných denných zostatkov klienta k ultimu predchádzajúceho mesiaca pred dňom zrušenia účtu. V prípade Flexiúčtu vedeného pre viacerých majiteľov sa pre účely vypočtu sumy vkladov a úverov spotrebného financovania každého majiteľa, táto suma vkladov a úverov spotrebného financovania proporčne delí podľa počtu majiteľov účtov. Súčet podielov majiteľov účtov tvorí konečnú sumu vkladov a úverov spotrebného financovania.
 6. Zvýhodnená úroková sadzba v zmysle aktuálnych vývesiek úrokových sadzieb je uplatnená v prípade splnenia podmienky realizovania minimálne 12 reálne zúčtovaných pohybov mesačne a súčasne zasielanie príjmu na účet v súhrnnej minimálnej výške 500,00 €. Uplatňuje sa na zostatok do výšky maximálne 500,00 €.Zostatok nad túto výšku sa úročí štandardnou úrokovou sadzbou.
 7. Platobné karty VISA Electron, Maestro boli v ponuke do 23.9.2011. Už vydané platobné karty VISA Electron, Maestro môžu byť zaradené do Flexiúčtu.
 8. Podmienkou zriadenia služby vedenie jedného Start Junior k Flexiúčtu je žiadosť klienta.
 9. Realizácia transakcie bez účasti pracovníka VÚB, a.s.
 10. V termíne od 1.12.2012 budú odpustené poplatky za vklady v hotovosti a rovnako aj vklady mincí na účty fyzických osôb vedené vo VÚB, a.s.
 11. Platobná karta štandardná MasterCard sa od 1.4.2014 nepredáva. Už vydané platobné karty štandardné MasterCard môžu byť zaradené do Flexiúčtu.
 12. Produkt pobočkové operácie zahŕňa: poplatky za vklady hotovosti na účet s týmto produktom (mince € do 200ks a bankovky); výbery hotovosti z účtu na pokladnici obchodného miesta; zadanie/zmena/zrušenie trvalého príkazu, automatického prevodu, autorizácie na SEPA inkaso, rezervy v pobočke; zadanie SEPA-Europrevodu a urgentného prevodu v rámci VÚB, a.s. v pobočke. 
 13. Kreditná karta MasterCard Gold sa od 15.12.2014 nepredáva. Už vydané kreditné karty MasterCard Gold môžu byť zaradené do Flexiúčtu.

 

 

2.1. Bežné účty v € a v cudzích menách

2.1 Bežné účty v € a v cudzích menách 3) Cena
2.1.1

 

Otvorenie účtu, zrušenie účtu

bezplatne 

2.1.2 Vedenie účtu 1), 4) 4,00 € / mesiac
2.1.3

Výpisy generované k účtu 1-krát mesačne ( alebo štvrťročne, polročne, ročne), poskytované elektronicky cez vybrané služby Nonstop Banking, poštou v rámci SR alebo osobne v pobočke

bezplatne
2.1.4

Výpisy ponuky generované k účtu častejšie ako 1-krát mesačne a poskytované elektronicky cez vybrané služby Nonstop Banking, poštou  v rámci SR alebo osobne v pobočke

0,30 € / výpis
2.1.5 Odovzdávanie výpisov poštou častejšie ako 1 - krát mesačne

poštovné + obálka

2.1.6

Odovzdávanie výpisov osobne v pobočke v inej frekvencii ako 1-krát mesačne

3,00 €/ výpis
2.1.7

Odovzdávanie výpisov schránkou 2)

3,00 €/výpis
2.1.8

Poplatok za upomienku pri nepovolenom prečerpaní

 
 •  prvá upomienka 5)
 1,00 €
 •  každá ďalšia upomienka
 13,30 € 

Poznámka:

 1. Cena platí pre vedenie samostatného bežného účtu, nie VÚB konta.
 2. Ak má klient prenajatú schránku a prostredníctvom nej preberá výpisy z viacerých bežných účtov v € a v cudzej mene, platí poplatok iba jedenkrát, a to vo výške poplatku za schránku pre bežné účty. Ak si klient otvorí účet v priebehu spoplatňovaného cyklu, systém zaúčtuje odplatu za používanie schránky v plnej výške.
 3. Poplatok pri účtoch v cudzej mene je možné vyberať aj v €. Pri odplatách vyberaných v cudzej mene sa poplatky stanovené v € prepočítavajú na cudziu menu kurzom podľa kurzového lístka, platného v čase poskytnutia služby.
 4. Ak si klient otvorí alebo zruší účet v priebehu spoplatňovaného cyklu, systém zaúčtuje odplatu za vedenie účtu a za používanie schránky v plnej výške.
 5. Poplatok sa účtuje od 15.10.2014.

2.3. Ďalšie činnosti spojené s bežnými, vkladovými účtami a vkladnými knižkami v € a v cudzích menách

2.3. Ďalšie činnosti spojené s bežnými, vkladovými účtami a vkladovými knižkami v € a v cudzích menách 1), 3) Cena
2.3.1

Výpis zasielaný do zahraničia 4) poštou

 

 • 1 - krát mesačne ( alebo štvrťročne, polročne, ročne)
bezplatne
 • častejšie ako 1- krát mesačne

poštovné + obálka

2.3.2 Mimoriadny výpis (mimo dohodnutého cyklu) 7,00 €/ výpis
2.3.3

Dotlač výpisu na základe požiadavky klienta (neúčtuje sa pri reklamáciách výpisov, doručovaných poštou, uplatnených v lehote do 30 dní od dátumu vyhotovenia reklamovaného výpisu a pri okamžitej reklamácií chýbajúceho výpisu pri preberaní výpisov osobne alebo prostredníctvom schránky)

7,00 €/výpis
2.3.4

Vydanie osobitného potvrdenia súvisiaceho s vedením účtu, vkladnej knižky, potvrdením o zostatku na účte na základe žiadosti klienta 2)

7,00 €
2.3.5 Obmedzenie disponovania s vkladom na účte, na vkladnej knižke na základe zmluvy o vinkulácii vkladu na vkladnej knižke na základe žiadosti klienta

70,00 €

2.3.6

Obmedzenie disponovania s vkladom na účte, na vkladnej knižke na základe zmluvy o vinkulácii vkladu na vkladnej knižke v prospech VÚB, a.s. (napr. na zabezpečenie splátky úveru poskytnutého VÚB, a.s.)

1,60 €
2.3.7 Blokácia prostriedkov na účte na základe žiadosti klienta na pobočke 10,00 €
2.3.8

Blokácia prostriedkov na účte na podnet VÚB, a.s.

2,00 €
2.3.9

Zmena na podpisovom vzore na základe žiadosti klienta 

bezplatne
2.3.10 Tlač histórie transakcií 1,10 €
2.3.11

Kópia výpisu odovzdávaná spolu s pravidelným výpisom. Poplatok sa účtuje za každú stranu, ktorá je tlačená v prípade duplicitnej tlače na požiadavku klienta, t.j. druhá a ďalšia kópia výpisu.

0,20 €/strana

Poznámka:

 1. Poplatok pri účtoch v cudzej mene je možné vyberať aj v €. Pri odplatách vyberaných v cudzej mene sa poplatky stanovené v € prepočítavajú na cudziu menu kurzom podľa kurzového lístka, platného v čase poskytnutia služby.
 2. Ak pobočka vydá jedno potvrdenie, v ktorom sú, na základe žiadosti klienta, uvedené zostatky na viacerých účtoch klienta, účtuje sa poplatok len raz. Poplatok sa v tomto prípade účtuje manuálne.
 3. Ak si klient otvorí alebo zruší účet v priebehu spoplatňovaného cyklu, systém zaúčtuje odplatu za vedenie účtu a za používanie schránky v plnej výške.
 4. Služba poskytovaná do 16.12.2011.

2.4. Hotovostné operácie na účtoch v € a na účtoch v cudzej mene

2.4. Hotovostné operácie na účtoch v € a na účtoch v cudzej mene Cena
2.4.1. Bežné účty

2.4.1.1.

Vklad v hotovosti na účet vedený vo VÚB 1), 4)

 • mince € do 200 ks (vrátane) a bankovky
 0,50 €
 • mince € nad 200 kusov a bankovky – za každých začatých 200 ks mincí (vrátane prvých 200 ks)
0,50 €

2.4.1.2.

Výber v hotovosti z účtu na pokladnici obchodného miesta (neúčtuje sa pri výbere a opätovnom vklade v prospech účtu VÚB 2), napr. výber z jedného bežného účtu a vklad na iný bežný, resp. vkladový účet)

 

 • do 5 000 € , resp. prepočet v CM (vrátane)

2,00 € 3)

 

 •  nad 5 000 €  , resp. prepočet v CM

4,00 € 3)

2.4.1.3. Vklad v cudzej mene/výber v cudzej mene/€ z účtov vedených v cudzej mene v prípade zvýšených nákladov pri ich realizácii  2 % zo sumy vkladu / výberu
2.4.1.4. Šeková knižka – predaj 1,30 €
2.4.1.5. Zákaz výplaty pri oznámení straty šeku(ov) 5,00 €
2.4.2. Vkladové účty a vkladné knižky
2.4.2.1. Vklad v hotovosti
 • mince € do 200 kusov (vrátane)
bezplatne
 • mince € nad 200 kusov - za každých začatých 200 ks mincí (vrátane prvých 200 ks)
0,50 €
2.4.3. Sankčný poplatok v prípade nerealizovania nahláseného výberu hotovosti nad 15 000,00 €, resp. v protihodnote CM v požadovanom termíne

1 ‰ zo sumy nezrealizovaného výberu

2.4.4.

Vklad poškodenej bankovky CM na bežný účet vedený v EUR 3)

20% zrážka z kurzu valuta - nákup

2.4.5. Vklad prekluzívnej bankovky CM na bežný účet vedený v EUR 3) 5% zrážka z kurzu valuta - nákup

Poznámka:

 1. Platí aj pre vklady mincí realizované cez samoobslužnú triedičku; 
  Príklad:
  1až 200 ks - 0,50 € ; 
  201 až 400 ks - 1,00 €
 2. V rámci operácie fyzicky nevydávame a neprijímame hotovosť.
 3. Poplatok je štandardne účtovaný z účtu hneď po transakcii.
 4. V termíne od 1.12.2012 bude vklad hotovosti na účet vedený vo VÚB, a.s., bez poplatku. Uvedené sa týka aj vkladu mincí.