Zahraničný platobný styk

Prinášame Vám odpovede na najčastejšie otázky našich klientov týkajúce sa Zahraničného platobného styku.

 • Čo potrebujem uviesť odosielateľovi, keď mi chce poslať platbu zo zahraničia na môj účet vo VÚB?

  Pre správne pripísanie platby zo zahraničia v prospech vášho účtu sú potrebné nasledovné údaje:

  • meno a vaša adresa ako príjemcu platby, resp. názov a adresa firmy (ako je to uvedené v zmluve k vášmu účtu)
  • vaše číslo účtu vo formáte IBAN (je to medzinárodný tvar čísla vášho účtu)

   Tento údaj nájdete na výpise z účtu alebo si ho môžete vypočítať na našej webovej stránke www.vub.sk v časti „Kalkulačky“, prípadne kliknutím na http://www.vub.sk/informacny-servis/kalkulacky/vypocet-iban/. Číslo svojho účtu vo formáte IBAN získate aj cez službu Kontakt na čísle 0850 123 000 (zo zahraničia +421 2 4855 59 70) či návštevou pobočky VÚB banky.
  • názov a adresa banky príjemcu – uveďte adresu našej banky nasledovne:
   Všeobecná úverová banka, a. s.
   Mlynské nivy 1
   829 90 Bratislava 25
   Slovakia
  • swiftová adresa banky: SUBASKBX (swiftová adresa banky je to isté ako BIC kód);
 • Potrebujem previesť peniaze na účet do zahraničia, koľko ma to bude stáť a ako mám postupovať?

  Za cezhraničný prevod zaplatíte poplatky, ktoré sú uvedené v aktuálnom cenníku VÚB, a.s., ktorý je k dispozícii na každej pobočke a je uvedený aj na internetovej stránke VÚB.

 • Aké poplatky účtuje korešpondenčná banka pri zahraničných prevodoch?

  Výšku poplatkov si stanovuje každá zahraničná banka individuálne.

 • Čo to je poplatková inštrukcia?

  Poplatková inštrukcia je pokyn, ktorým určíte, ktorá strana (príkazca alebo príjemca) bude platiť poplatky VÚB a poplatky zahraničných bánk za cezhraničný prevod.

 • Akú poplatkovú inštrukciu mám zvoliť na prevodnom príkaze?

  Poplatkovú inštrukciu volíte na základe rozhodnutia, kto bude platiť poplatky VÚB (príkazca alebo príjemca platby), korešpondenčných bánk a banky príjemcu za spracovanie cezhraničného prevodu.

  Poplatkové inštrukcie sú:

  • SHA – naše poplatky platíte Vy, poplatky korešpondenčných bánk a banky príjemcu znáša príjemca platby. Prevod so zadanou inštrukciou k poplatkom SHA môže byť znížený o poplatky korešpondenčných bánk a banky príjemcu,
  • OUR – naše poplatky, poplatky korešpondenčných bánk a banky príjemcu platíte Vy. Prevod so zadanou inštrukciou k poplatkom OUR bude pripísaný v celej čiastke.

   Prevody s pokynom OUR vykonávame nasledovne:

   - v menách krajín EÚ a EHP s inštrukciou k poplatkom OUR do krajín EÚ a EHP (vrá¬tane Slovenskej republiky) a do Švajčiarska účtujeme spolu s prevodom na ťarchu Vášho účtu garantovaný OUR poplatok bez dodatočného zúčtovania poplatkov iných bánk,

   - v ostatných menách mimo krajín EÚ a EHP a pri menách krajín EÚ a EHP zasiela¬ných mimo krajín EÚ a EHP a Švajčiarska môžu byť zúčtované poplatky iných bánk za inštrukciu OUR aj dodatočne,
  • BEN – naše poplatky, poplatky korešpondenčných bánk a banky príjemcu znáša príjemca prevodu. Prevod so zadanou inštrukciou k poplatkom BEN môže byť znížený o naše poplatky a o poplatky korešpondenčných bánk a banky príjemcu.

   Prevody s pokynom BEN vykonávame nasledovne:

   - v menách EUR, CZK, DKK, GBP, HUF, CHF, NOK, PLN, RON a SEK (ďalej len meny krajín EÚ a EHP) do krajín EÚ a EHP (vrátane Slovenskej republiky) s inštrukciou k poplatkom BEN bez konverzie na Vašom účte zmeníme pri spracovaní inštrukciu k poplatkom z BEN na SHA,

   - v menách krajín EÚ a EHP do krajín EÚ a EHP (vrátane Slovenskej republiky) s inštruk¬ciou k poplatkom BEN s konverziou na Vašom účte vykonáme s pokynom BEN,

   - v menách AUD, CAD, HRK, JPY, TRY a USD (ďalej len ostatné meny mimo krajín EÚ a EHP) do a mimo krajín EÚ a EHP a v mene CHF mimo krajín EÚ a EHP vykonávame bez zmeny inštrukcie k poplatkom.

  Ak nie je na Platobnom príkaze určená žiadna inštrukcia k poplatkom, platobný príkaz vykonáme s inštrukciou k poplatkom SHA.

 • Nevyznačil som na prevodnom príkaze poplatkovú inštrukciu. Ako bude platba spracovaná?

  Ak na prevodnom príkaze nie je zvolená poplatková inštrukcia, prevodný príkaz bude automaticky spracovaný s poplatkovou inštrukciou SHA.

 • Nezadal som číslo účtu v tvare IBAN, resp. SWIFT kód, prevodný príkaz nebude spracovaný?

  Ak v prevodnom príkaze neuvediete číslo účtu príjemcu v tvare IBAN, prevodný príkaz bude spracovaný s vami zadaným číslom účtu. Neuvedenie IBAN pri prevodoch v mene EUR v rámci krajín EÚ a EHP však môže spôsobiť zúčtovanie dodatočných poplatkov korešpondenčných bánk alebo banky príjemcu za neuvedenie čísla účtu IBAN a vyššie poplatky VÚB banky za vykonanie prevodu. Okrem toho môže neuvedenie IBAN spôsobiť zdržanie prevodu. Ak neuvediete SWIFT kód vôbec alebo uvediete nesprávny SWIFT kód banky príjemcu, prevodný príkaz bude vyradený z automatického spracovania a následne bude spracovaný manuálne, za čo vám bude zúčtovaný poplatok v zmysle aktuálne platného Cenníka VÚB.

 • Akým kurzom bude spracovaný prevodný príkaz zadaný v inej ako domácej mene?

  Prevodný príkaz bude spracovaný kurzom platným v čase predloženia prevodného príkazu. Ak v prevodnom príkaze uvediete iný deň splatnosti, ako je deň predloženia prevodného príkazu, bude spracovaný prvým kurzom platným v deň splatnosti prevodného príkazu. Uvedené sa však netýka platby, kde suma prevodu prevyšuje hodnotu stanovenú pre nadlimitné transakcie (aktuálne hodnoty sú zverejnené vo výveskách banky). Takáto platba je spracovaná individuálnym kurzom.

 • Čo je individuálny kurz a kedy sa používa?

  Individuálny kurz sa používa pri spracovaní tzv. nadlimitnej operácie, kde suma prevodu prevyšuje bankou určenú hranicu, ktorá je zverejnená VÚB bankou . Individuálny kurz sa stanovuje individuálne pre každú nadlimitnú operáciu zvlášť, platný je iba v čase spracovania prevodu a jeho výška závisí od aktuálneho vývoja na menových trhoch.

 • Dokedy musím predložiť prevodný príkaz, ak chcem, aby bol spracovaný v deň predloženia?

  Zahraničný platobný príkaz je potrebné predložiť do stanovených časov predkladania platobných príkazov, tzv. Cut – off časov ( COT ).

  Cut-off časy predloženia Platobného príkazu:

  • do 15.00 hod. na vykonanie elektronicky predloženej štandardnej
  • platby v deň predloženia Platobného príkazu;
  • do 14.30 hod. na vykonanie štandardnej platby v deň predloženia Platobného príkazu predloženého v pobočke;
  • do 15.00 hod. na vykonanie elektronicky predloženého Platobného príkazu formou urgentnej platby v EUR v rámci krajín EÚ a EHP do bánk zapojených v Target2 v deň predloženia Platobného príkazu;
  • do 14.30 hod. pri písomne predloženom Platobnom príkaze na vykonanie urgentnej platby v EUR v rámci krajín EÚ a EHP do bánk zapojených v Target2 v deň predloženia Platobného príkazu;
  • do 11.00 hod. na vykonanie rýchlej platby v mene EUR do bánk, ktoré nie sú zapojené v Target2 a v ostatných menách v deň predloženia Platobného príkazu.
 • Ako sa dozviem, že prevodný príkaz, ktorý som zadal, nebol zrealizovaný?

  Ak ste používateľom služby Internet banking, Biznis banking alebo Multicash, informácia o zrušení Platobného príkazu Vám v prípade aktivácie služby „Zasielanie avíz“ bude zaslaná na Vami definovanú e-mailovú adresu alebo ju nájdete v schránke správ v Internet bankingu vo forme elektronického avíza, v ktorom uvedieme dôvod nespracovania platby a výšku zúčtovaného poplatku za zrušenie Platobného príkazu podľa Cenníka.

  Ak nie ste používateľom služby Internet banking, Biznis banking alebo Multicash, o zrušení Platobného príkazu budete informovaný SMS správou, e-mailom, resp. zaslaním papierového avíza poštou.

  Informáciu o zrušení Platobného príkazu s uvedením dôvodu nespracovania platby a výšky zúčtovaného poplatku za zrušenie Platobného príkazu podľa Cenníka uvedie¬me aj vo výpise k Vášmu účtu.

 • Zadaný prevodný príkaz nebol zrealizovaný, prečo?

  Dôvodom nezrealizovania prevodného príkazu mohol byť nesprávne/neúplne vyplnený Platobný príkaz alebo nedostatočné množstvo voľných peňažných prostriedkov na vašom účte, ktoré musí pokryť v čase spracovania výšku prevodu spolu s výškou súvisiacich poplatkov a zároveň musí na vašom účte zostať povinný minimálny zostatok. .

 • Čo je SEPA a SEPA prevod?

  SEPA je oblasť, v ktorej môžu spotrebitelia, podniky a ďalšie hospodárske subjekty realizovať a prijímať platby v eurách, či už v rámci jednej krajiny alebo medzi jednotlivými krajinami (27 štátov Európskej únie, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Monako a Švajčiarsko), za rovnakých podmienok, práv a povinností a bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú.

  Základným poslaním SEPA je, zjednodušene povedané, faktické zrušenie hraníc pre realizáciu bezhotovostných platieb denominovaných v mene euro. SEPA úhrady boli spustené už 28.1.2008.

  Tento spoločný platobný nástroj umožňuje obyvateľom krajín zapojených do SEPA realizovať cezhraničné bezhotovostné platby rovnako rýchlo, bezpečne, jednoducho a za rovnakú cenu, ako je tomu v prípade zodpovedajúcich domácich úhrad.

   

  SEPA prevod je možné zrealizovať, ak sú splnené nasledujúce podmienky:

  - banka príjemcu zapojená v systéme SEPA

  - platba v mene EUR bez obmedzenia čiastky

  - platba vrámci EÚ a EHP

  - zrýchlená alebo štandardná platba

  - správne číslo účtu príjemcu v tvare IBAN

  - správny BIC banky príjemcu

  - inštrukcia k poplatkom SHA

Poslať známemu

Napíšte nám

Meno a priezvisko
E-mail
Telefón
Najbližšia pobočka
Dátum a čas
Adresa
Otázka
Otázka
Ste klientom VÚB banky?

Aktuality