Platobný styk

Prinášame Vám odpovede na najčastejšie otázky našich klientov týkajúce sa Tuzemského platobného styku.

 • Ak potrebujem väčšiu sumu peňazí, musím si ju dopredu objednať? Banka by, podľa mňa, mala byť vybavená dostatočnou hotovosťou.

  Trendom a prioritou je, aby klienti v rámci platieb využívali predovšetkým bezhotovostný platobný styk. Vzhľadom na to a aj kvôli bezpečnosti a ochrane vašich prostriedkov i našich zamestnancov banka nedisponuje takou hotovosťou, ktorou dokáže uspokojiť požiadavky klientov na hotovostné výbery vo vyšších sumách. Požiadavky na výber hotovosti vo vyšších sumách, t. j. v sumách, ktoré prevyšujú stanovené limity na ohlasovanie hotovostných výberov, banka realizuje do stanovených termínov, v ktorých zabezpečí požadovanú finančnú sumu pre klienta. Klient je povinný ohlásiť hotovostný výber v prípade, ak suma plánovaného výberu presahuje 5 000 eur. Ohlásenie výberu je možné zrealizovať osobne v ktorejkoľvek pobočke VÚB, prostredníctvom služby Kontakt, alebo e-mailom. V prípade záujmu o výber cudzej meny je potrebné ohlásiť výber v sume nad 1 000 eur v príslušnej cudzej mene najneskôr dva pracovné dni pred dňom realizácie výberu; v sume nad 10 000 eur v príslušnej cudzej mene najneskôr päť pracovných dní pred dňom realizácie výberu.

 • Aký je rozdiel medzi trvalým platobným príkazom a príkazom na inkaso? Kedy je vhodnejšie používať na platbu trvalý a kedy inkasný príkaz?

  Trvalý platobný príkaz sa používa pri pravidelne realizovaných úhradách, pri ktorých je vopred známa uhrádzaná suma. Majiteľ účtu pri zadaní trvalého platobného príkazu uvádza číslo účtu platiteľa, číslo účtu prijímateľa, výšku sumy, obdobie platnosti príkazu, periodicitu uhrádzania – splatnosť, príp. variabilný, konštantný a špecifický symbol, ktoré identifikujú danú platbu.

   

  Príkaz na inkaso je spôsob pravidelnej úhrady za služby, pri ktorých výška uhrádzanej sumy nie je vždy konštantná (napr. poplatok za elektrinu, telefón a pod.). Ide o druh platobného príkazu, ktorého iniciátorom je inkasant (elektrárne, telekomunikačný operátor a pod.). Pre zriadenie inkasného spôsobu platenia je nevyhnutné, aby klient, ktorý je majiteľom/disponentom účtu, dal svojej banke vopred súhlas s inkasom v prospech účtu inkasanta, pričom o zadaní súhlasu inkasa musí klient informovať inkasanta, okrem zmluvných inkasantov (platba za elektrinu, telefón, plyn, SIPO a pod.). Následne inkasant posiela inkaso do banky klienta a banka kontroluje oprávnenosť vykonania tohto inkasa na ťarchu účtu klienta podľa súhlasu s inkasom, ktoré zadal klient. Pri tomto spôsobe úhrady je možné zadať súhlas s inkasom bez obmedzenia výšky sumy alebo si môžete zadať limit, čiže maximálnu sumu, ktorú môže inkasant na základe súhlasu s inkasom zúčtovať. Odporúčame, aby si klient zadal limit.

 • Aká je lehota spracovania pri štandardnom tuzemskom prevodnom príkaze?

  Tuzemská platba v rámci SR sa realizuje v lehote maximálne dvoch pracovných dní. Tuzemský prevod realizovaný medzi účtami vedenými v našej banke sa uskutoční v priebehu bankového dňa.

 • Akým spôsobom môžem zadať prevodný príkaz?

  Prevodný príkaz je možné zrealizovať predložením v ktorejkoľvek pobočke VÚB, prostredníctvom služieb Nonstop banking a prostredníctvom vybranej siete bankomatov VÚB, ktoré majú funkcionalitu „platobný príkaz“.

 • Aké náležitosti musí spĺňať prevodný príkaz?

  Prevodný príkaz musí obsahovať číslo účtu a kód banky platiteľa, číslo účtu a kód banky prijímateľa, sumu prevodu, menu (ak nie je vyplnená mena, prevodný príkaz spracujeme v mene EUR), dátum splatnosti (ak nie je vyplnený, prevodný príkaz je spracovaný v deň jeho predloženia príp. v nasledujúci pracovný deň), príp. variabilný, konštantný, špecifický symbol a doplňujúci údaj (tzv. Text), ktoré identifikujú danú platbu. Ďalej súhlas na vykonanie prevodného príkazu (podpis v súlade s podpisovým vzorom, ak predkladáte prevodný príkaz v pobočke, autorizačný SMS kód, pozícia z GRID karty alebo certifikát pri zadávaní prevodného príkazu prostredníctvom služieb Nonstop banking).

 • Môžu disponenti zadávať prevodné príkazy?

  Áno, v prípade, ak majiteľ účtu zadá disponentovi na zmluvnom tlačive príslušné oprávnenie.

 • Kedy budú prevodné príkazy v banke spracované?

  Banka spracúva prijaté štandardné príkazy v rámci dávkových spracovaní a príjemca môže disponovať s prostriedkami po ukončení dávkového spracovania. V prípade, že zadáte prostredníctvom Internet banking štandardný platobný príkaz medzi bežnými účtami a vybranými termínovanými účtami v rámci VÚB banky v čase od 07.00 hod. do 24.00 hod. so splatnosťou „dnes“, v pracovných dňoch bude zrealizovaný rýchlou platbou.

 • Ako je spracovaný jednoduchý platobný príkaz na úhradu?

  Jednoduchý platobný príkaz na úhradu je spracovaný v dávkovom spracovaní a zúčtovaný na účte klienta ešte v ten istý deň, pričom príjemca disponuje prostriedkami po ukončení dávkového spracovania. Výnimkou sú platby z účtu na účet v rámci VÚB zadané so splatnosťou „dnes“ do 20.00 hod. prostredníctvom Internet banking a služby Kontakt. Zrealizované sú on-line rýchlou platbou.

 • Na čo slúži správny variabilný, konštantný a špecifický symbol? Musím ich vypĺňať?

  Variabilný, konštantný a špecifický symbol sa často využívajú na identifikáciu platby. Napríklad číslo faktúry sa zvyčajne zadáva ako variabilný symbol. Sú to tzv. nepovinné údaje, takže ich nemusíte vypĺňať. Prázdne môžete nechať aj okienko určené na doplňujúce údaje, ktoré slúži na prípadnú poznámku pre vás alebo pre prijímateľa. Ak však chcete svoju platbu konkrétnejšie označiť alebo adresátovi spresniť napríklad jej účel, môžete tieto údaje vyplniť. V prípade, že pri platbách v rámci VÚB ponecháte pole pre doplňujúce údaje prázdne, toto bude po zúčtovaní platby naplnené skráteným názvom účtu príjemcu platby (príjemca bude mať v tomto poli Váš skrátený názov účtu).

 • Ak zadávam rýchlu platbu, aký mám dať deň splatnosti?

  Pri rýchlej platbe nie je potrebné uvádzať deň splatnosti – tieto prevody sa zúčtovávajú ihneď po predložení platobného príkazu a so splatnosťou aktuálneho bankového dňa. V prípade predloženia platobného príkazu v pobočke klient musí predložiť „Príkaz na úhradu v rámci banky“ s označením poľa „Urgentná“ , alebo „SEPA-Europrevod“ s uvedením doložky „Urgentná platba“ alebo „RP-VUB v záhlaví tlačiva.

 • Čo sa stane s odoslanou platbou, ak zistím, že nemám na účte dostatok finančných prostriedkov?

  Ak ste v čase splatnosti zadaného platobného príkazu nemali na účte dostatok prostriedkov, neznamená to, že vaša platba bola automaticky odmietnutá. Ak počas troch pracovných dní po splatnosti príkazu vložíte na účet potrebnú sumu, prevod sa zrealizuje. V opačnom prípade bude platba automaticky vyradená zo spracovania a bude potrebné zadať ju nanovo. V prípade, že Vaša platba obsahuje konštantný symbol s prioritou, t.j. vo vzťahu k štátnemu rozpočtu a ostatným zložkám verejného rozpočtu (trieda 1 a 4) a vo vzťahu bánk ku klientom (trieda 9), tieto recyklujú bez obmedzenia. Prevody s menovou konverziou alebo na sumu v cudzej mene nerecyklujú.

 • Zadal som platobný príkaz, ale na účte nemám dostatok finančných prostriedkov, mám ho opätovne zadať?

  V prípade nedostatku voľných finančných prostriedkov na vašom účte predložené platobné príkazy nie sú zúčtované, vstupujú do tzv. recyklácie (opakované pokusy o uskutočnenie prevodného príkazu), ktorá štandardne trvá tri bankové pracovné dni, pričom do tejto lehoty nespadá deň zaradenia prevodného príkazu do recyklácie. Ak počas stanoveného rozsahu počtu dní zabezpečíte finančné prostriedky, prevodný príkaz bude spracovaný. Ak v stanovenom období nezabezpečíte dostatok finančných prostriedkov potrebných na zrealizovanie prevodného príkazu, tento bude automaticky vyradený zo spracovania a bude potrebné ho opätovne predložiť. Odporúčame vám pri zadávaní platobného príkazu zabezpečiť na svojom účte dostatočné množstvo finančných prostriedkov (na sumu prevodu, na poplatky za prevod a zároveň musí na vašom účte zostať povinný minimálny zostatok osobitne stanovený pre fyzické osoby a pre právnické osoby), pretože za každý deň recyklácie vám bude účtovaný poplatok v súlade s Cenníkom VÚB. V prípade, že Vaša platba obsahuje konštantný symbol s prioritou, t.j. vo vzťahu k štátnemu rozpočtu a ostatným zložkám verejného rozpočtu (trieda 1 a 4) a vo vzťahu bánk ku klientom (trieda 9), tieto recyklujú bez obmedzenia. Prevody s menovou konverziou alebo na sumu v cudzej mene nerecyklujú.

 • Zadal som prevodný príkaz, ale nebol zrealizovaný, prečo?

  Dôvodom nezrealizovania predloženého prevodného príkazu môže byť nesprávne/neúplne vyplnený prevodný príkaz alebo nedostatočné množstvo voľných finančných prostriedkov na účte, ktoré musí pokryť sumu prevodu, výšku súvisiacich poplatkov a zároveň musí na vašom účte zostať povinný minimálny zostatok, ktorý je v súčasnej dobe stanovený pre fyzické osoby vo výške 6 eur a pre právnické osoby vo výške 30 eur.

 • Ako sa dozviem, že zadaný prevodný príkaz nebol zrealizovaný?

  O nezrealizovanom prevodnom príkaze informujeme klientov, ktorí majú aktivované služby, Biznis banking, Multicash, Internet banking formou elektronického avíza (v prípade užívateľa Internet banking, tento zároveň dostáva avízo aj do Schránky správ). Klienti, ktorí nie sú užívateľmi uvedených služieb a majú zadefinovaný svoj kontakt typu SMS a e-mailu v banke, tak informácie o nezrealizovanom prevodnom príkaze posielame formou SMS a e-mailu. Klienti, ktorí nie sú užívateľmi uvedených služieb a nemajú v banke definovaný svoj kontakt typu SMS alebo e-mail sú informovaní formou papierového avíza, ktoré je zasielané rovnakou formou ako výpisy k účtu.

 • Zadal som platobný príkaz so splatnosťou na deň pracovného voľna, kedy bude spracovaný?

  Spracovanie platobných príkazov a platieb vygenerovaných z trvalých príkazov sa realizuje len počas bankových dní. Sú to pracovné dni mimo sviatkov a víkendov. Ak pripadne deň zúčtovania platby na nebankový deň, platba sa zrealizuje v najbližší pracovný deň. Čo sa týka platieb z trvalých príkazov, ich spracovanie prebieha spravidla v hlavnom dávkovom spracovaní, ktoré sa začína po 20.00 hod. (platby generované z TP s konštantným symbolom vysokej priority – napr. platby do ŠR, splátky úverov, sú spracované v nultej dávke).

 • Je možné zrušiť alebo odvolať zadaný platobný príkaz?

  Platobný príkaz je možné odvolať najneskôr jeden deň pred splatnosťou. V deň splatnosti, keď vstúpil do spracovania, a po dni uvedenom ako deň splatnosti je už prevodný príkaz zrealizovaný, a teda ho nie je možné odvolať. V takomto prípade je možné požiadať VÚB o sprostredkovanie vrátenia platby.

 • Zadal som platobný príkaz v prospech nesprávneho účtu, ako mám postupovať, ak chcem dostať naspäť prevedené peňažné prostriedky?

  V tomto prípade banka nemôže platbu vystornovať. Preto je potrebné nás požiadať o vrátenie platby formou žiadosti o sprostredkovanie vrátenia tuzemskej platby v ktorejkoľvek pobočke VÚB. Následne sa obrátime na príjemcu alebo banku príjemcu a požiadame o vrátenie prevodu, o čom Vás písomne informujeme. Ak Vám do lehoty stanovenej v liste nebudú prostriedky vrátené zo strany neoprávneného príjemcu, môžete písomne požiadať o poskytnutie identifikačných údajov o príjemcovi za účelom následného vymáhania predmetnej platby (v najhoršom prípade aj súdnou cestou).

  Keďže zrušenie platby zaslanej na chybný účet (existujúci) totiž nemusí byť bez problémov, údaje platby je potrebné pri posielaní peňazí dobre skontrolovať.

 • Kedy prebieha vo VÚB banke pripisovanie platieb na účty?

  Finančné prostriedky odoslané z inej banky v rámci SR pripisujeme na účty vedené vo VÚB banke v pracovné dni po 12.20 hod., 16.30 hod. a počas hlavného dávkového spracovania, ktoré sa začína po 20.00 hod. Hlavné spracovanie sa končí v nasledujúci deň približne o 3.00 hod. ráno. Ak je účet odosielateľa aj účet príjemcu vedený vo VÚB banke alebo ide o vklad prostriedkov v hotovosti na účet vo VÚB banke, pripísanie finančných prostriedkov je realizované v deň splatnosti , pri platbách cez Internet banking spravidla okamžite po zadaní platby, v prípade hotovosti ihneď po jej vložení.

 • Kedy budú príjemcovi pripísané peniaze, ktoré som poslal do inej banky?

  SEPA platby odoslané z účtu klienta VÚB banky na účet príjemcu v inej banke v SR sa realizujú cez klíringový systém Národnej banky Slovenska v zmysle zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak je banka účastníkom SK klíringu. SEPA platby do bánk v SR, ktoré nie sú účastníkmi SK klíringu a do bánk v rámci krajín EÚ a EHP realizuje VUB banka cez EBA CLEARING, prevádzkovaný ECB. Zúčtovanie platieb medzi dvoma bankami trvá maximálne dva pracovné dni, pričom táto lehota je reprezentovaná zúčtovaním platby na účte odosielateľa v jeden deň a spracovaním platby v klíringu a pripísaním platby na účte príjemcu v partnerskej banke na druhý deň. Platbu do inej banky formou urgentnej platby, ktorá je vykonaná cez systém urgentných platieb TARGET2 a v banke príjemcu spracovaná ešte v deň jej predloženia a spracovania vo VUB. Urgentná platba je spracovaná v reálnom čase, takmer ihneď po zadaní platby. Pre urgentné platby sú bankou stanovené časové lehoty, do ktorých je platby možné zadať.

 • Čo je to SWIFT kód (BIC kód)?

  SWIFT kód alebo tiež BIC kód je medzinárodné označenie banky, ktoré sa používa pri platbách. SWIFT kód VÚB banky je SUBASKBX.

 • Oplatí sa mi pred cestou do zahraničia vymeniť cudziu menu v hotovosti v banke alebo je výhodnejšie vybrať si miestnu menu v bankomate v zahraničí?

  Neodporúčame klientom vyberať hotovosť z bankomatov v zahraničí pre poplatok za výber hotovosti. Odporúčame používať v zahraničí kartu na platenie u obchodníkov, pretože transakcie uskutočnené kartami v zahraničí sú prepočítané na účet klienta kurzom devíz, ktorý je výhodnejší ako kurz pri výmene cudzej meny na Slovensku.

 • Ako dlho trvá prevod peňazí v mene EUR v rámci Slovenska?

  Prevod peňazí je medzi účtami vo VÚB banke realizovaný v priebehu bankového dňa, v prípade platby zadanej cez Internet banking medzi bežnými a vybranými termínovanými účtami okamžite (on-line) počas pracovných dní ako aj počas víkendov a sviatkov (okrem platieb zadaných v čase od 00.00 hod. do 07.00 hod. ).

  Prevod peňazí v mene EUR do alebo z inej banky v SR trvá najviac 2 pracovné (bankové) dni, teda musí byť vykonaný na účet príjemcu najneskôr do konca nasledujúceho pracovného dňa po okamihu prijatia a spracovania platobného príkazu bankou platiteľa
 • Povinné údaje v tuzemskom platobnom príkaze?

  • číslo účtu a kód banky odosielateľa – IBAN (klient v pozícii spotrebiteľa do 1.2.2016 môže zadávať účet v pôvodnom tvare, t.j. BBAN)
  • číslo účtu a kód banky príjemcu – IBAN (klient v pozícii spotrebiteľa do 1.2.2016 môže zadávať účet v pôvodnom tvare, t.j. BBAN, pri platbe do EÚ mimo SR vždy IBAN)
  • o BIC, kód banky partnera – povinný a) pri SEPA platbe v rámci SR ak je účet partnera uvedený v tvare BBAN (nemôže byť totožný s numerickým kódom nebankového subjektu medzibankového platobného styku) a b) pri SEPA platbe mimo SR do 1.2.2016
  • názov partnera – povinný pri SEPA platbe mimo SR a SEPA inkase v rámci/mimo SR
  • suma transakcie
  • mena transakcie (ak nebude príkazcom tento údaj vyplnený, automaticky bude platba vykonaná v mene EUR)
  • dátum splatnosti transakcie (kedy má byť platba zúčtovaná z účtu odosielateľa), ktorý určuje okamih prijatia platobného príkazu. Splatnosť môže byť max. 100 kalendárnych dní od aktuálneho dňa; ak dátum splatnosti nie je vyplnený platba sa spravidla spracuje v deň jej predloženia
  • Mli>v prípade SEPA inkasa: typ mandátu, CID inkasanta, Referencia mandátu, dátum podpisu mandátu
  • podpisy(y) a príp. pečiatka platiteľa v súlade s podpisovými oprávneniami k príslušnému účtu
 • Nepovinné údaje v tuzemskom platobnom styku?

  • variabilný symbol – má max. 10 číslic a príjemcovi pomáha identifikovať platbu (od koho, resp. za čo daná platba bola uhradená). Nepoužívajú sa písmená, lomítka, čiarky ani iné znaky. V prípade nevyplnenia údaja VÚB automaticky doplní VS: 9
  • konštantný symbol – má max. 4 číslice. Pri výbere konštantného symbolu sa môžete riadiť účelom platby a tiež spôsobom, akým platbu zadávate,
  • špecifický symbol – má max. 10 číslic a slúži na bližšiu identifikáciu platby. Nepoužívajú sa písmená, lomítka, čiarky ani iné znaky.
 • Ako správne zadať číslo účtu príjemcu pri elektronickom prevode cez Internet banking?

  Číslo účtu príjemcu vyplní klient v tvare IBAN, ak je klient v pozícii spotrebiteľa, do 1.2.2016 môže zadávať účet ešte aj v pôvodnom tvare, t.j. BBAN v prípade, ak účet príjemcu je vedený v banke v SR

  IBAN je formát čísla účtu stanovený štandardom EBS204, ktorý vydal ECBS (European Committee for Banking Standards), je založený na medzinárodnej norme ISO 13616. Základnou časťou IBAN-u je BBAN (základné číslo účtu). Štandard stanovuje štruktúru IBAN-u nasledovne:

  • prvé dva znaky sú vždy povinné alfabetické a predstavujú kód krajiny (podľa normy ISO 3166)
  • ďalšie dva znaky sú povinné numerické a predstavujú kontrolné číslice (pre programovú kontrolu čísla)

  • ďalšia časť môže obsahovať maximálne do 30 znakov rôzneho charakteru.

  V podmienkach Slovenskej republiky je IBAN daný Opatrením NBS č.8/2009.

  Pri zadávaní čísla účtu v tvare BBAN sa klient riadi nasledujúcimi pravidlami:

  • tvar BBAN môže klient v pozícii spotrebiteľa používať maximálne do 1.2. 2016 a len pri platbách v rámci SR tvar BBAN môže klient v pozícii spotrebiteľa používať maximálne do 1.2. 2016 a len pri platbách v rámci SR
  • ak číslo účtu neobsahuje pomlčku, zadáte do riadku s označením „číslo účtu“ všetky číslice uvedené pred kódom banky (pred lomítkom).
  • ak číslo účtu obsahuje pomlčku, zadáte ju spolu s číslom účtu tak, ako Vám uviedol prijímateľ platby.
   POZOR! Ak sa pomlčka nachádza pred posledným trojčíslím, pomlčku NEZADÁVATE.
   (príklad: 123123-123 - NESPRÁVNE, 123123123 - SPRÁVNE)
   Ak je šesť číslic pred pomlčkou a desať číslic za pomlčkou, pomlčku NEZADÁVATE.
   (príklad: 123123-1238764356 - NESPRÁVNE, 1231231238764356 - SPRÁVNE)
 • Ako správne zadať číslo účtu príjemcu pri papierovom prevode podanom cez pobočku VÚB banky?

  Číslo účtu príjemcu vyplní klient v tvare IBAN, v pôvodnom tvare, t.j. BBAN môže zadávať účet len v prípade, ak klient je v pozícii spotrebiteľa a to maximálne do 1.2.2016

  IBAN je formát čísla účtu stanovený štandardom EBS204, ktorý vydal ECBS (European Committee for Banking Standards), je založený na medzinárodnej norme ISO 13616. Základnou časťou IBAN-u je BBAN (základné číslo účtu). Štandard stanovuje štruktúru IBAN-u nasledovne:

  • prvé dva znaky sú vždy povinné alfabetické a predstavujú kód krajiny (podľa normy ISO 3166)
  • ďalšie dva znaky sú povinné numerické a predstavujú kontrolné číslice (pre programovú kontrolu čísla)
  • ďalšia časť môže obsahovať maximálne do 30 znakov rôzneho charakteru.

  V podmienkach Slovenskej republiky je IBAN daný Opatrením NBS č.8/2009.

  Pri zadávaní čísla účtu v tvare BBAN sa klient riadi nasledujúcimi pravidlami:

  • ak číslo účtu neobsahuje pomlčku, zadáte do riadku s označením „číslo účtu“ všetky číslice uvedené pred kódom banky (pred lomítkom).
  • ak číslo účtu obsahuje pomlčku, zadáte ju spolu s číslom účtu tak, ako Vám uviedol prijímateľ platby.
   POZOR! Ak sa pomlčka nachádza pred posledným trojčíslím, pomlčku NEZADÁVATE.
   (príklad: 123123-123 / 0200 - NESPRÁVNE, 123123123 / 0200 - SPRÁVNE)
 • Ako zrušiť tuzemskú platbu na úhradu alebo trvalú platbu na úhradu cez Internet banking?

  • tuzemský platobný príkaz na úhradu môžete odvolať len vtedy, ak ešte nebol z Vášho účtu zúčtovaný . Ak ste zadali platobný príkaz na úhradu s budúcou splatnosťou, túto úhradu môžete odvolať najskôr nasledujúci deň po jej zadaní a najneskôr jeden pred splatnosťou.
  • tuzemský platobný príkaz alebo trvalú platbu na úhradu môžete odvolať (zrušiť) cez Internet banking v ponuku „Domáce platby“ – „Prehľad/zmena/odvolanie platieb“. Na tejto stránke si zvolíte príkaz, ktorý chcete odvolať tak, že naň kliknete v tabuľke v strednej časti obrazovky. Zvolený riadok sa podfarbí na tmavomodro. Následne kliknete na šedé tlačidlo na konci stránky s označením „Odvolať platbu“ a platbu na ďalšej stránke zrušíte.
  • trvalý príkaz je možné kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť, platobný príkaz je možné len zrušiť.
 • Ako zmeniť tuzemskú platbu na úhradu alebo trvalú platbu na úhradu cez Internet banking?

  • trvalý platobný príkaz môžete zmeniť cez Internet banking v ponuku „Domáce platby“ – „Prehľad/zmena/odvolanie platieb“. Na tejto stránke si zvolíte trvalý príkaz, ktorý chcete zmeniť tak, že naň kliknete v tabuľke v strednej časti obrazovky. Riadok sa podfarbí na tmavo-modro. Následne kliknete na šedé tlačidlo na konci stránky s označením „Detail platby“. Na ďalšej stránke si zvolíte šedé tlačidlo „Zmeniť platbu“ a trvalú platbu budete môcť následne zmeniť.
  • tuzemská (štandardná) platba na úhradu sa nedá zmeniť – len odvolať (zrušiť).
 • Ako zrušiť / zmeniť inkaso na úhradu cez Internet banking?

  • súhlas s inkasom môžete zrušiť v Internet bankingu cez ponuku „Inkaso“ – „Súhlas s inkasom“. V spodnej časti stránky pod pomenovaním „Zadané povolenia inkasa“ nájdete zoznam všetkých povolení na inkasá, ktoré máte na svojom účte zadané. Ak chcete niektoré z nich zrušiť, stačí kliknuť na riadok, v ktorom sa príslušné povolenie na inkaso nachádza a následne kliknúť na šedé tačidlo „Overiť údaje“. V ďalšom kroku už pristúpite k zrušeniu súhlasu na inkaso.
  • súhlas s inkasom sa nedá zmeniť, len zrušiť podľa postupu uvedeného vyššie a následne zadať nový súhlas s inkasom v rovnakej ponuke „Inkaso“ – „Súhlas s inkasom“.
 • Odstávky v Internet bankingu, ktoré vplývajú na zrušenie/zmenu platobných príkazov zadaných cez Internet banking?

  • každý pracovný deň v čase od 20:20 h do 20:40 h je krátkodobá odstávka, počas ktorej sa nezobrazujú aktuálne zostatky na účtoch, nie sú k dispozícii pohyby na účte a tiež platby v rámci banky medzi bežnými účtami klientov sa nespracúvajú okamžite (on-line).
  • každý pracovný deň v čase po 20:20 h do cca 2:30 h nasledujúceho dňa nie je možné zmeniť ani zrušiť trvalé platobné príkazy na úhradu, inkasné príkazy, zrušiť termínované vklady a pod.
  • každý pracovný deň v čase od 00:00 h do 07:00 h sa tuzemské platby na úhradu posielané v rámci banky nespracujú okamžite (on-line). Spracujú sa po 07.00 h.
  • každú nedeľu večer v čase od 23.00 h do 23.45 h je krátkodobá odstávka, počas ktorej sa nezobrazujú aktuálne zostatky na účtoch, nie sú k dispozícii pohyby na účte a rovnako sa platby v rámci banky medzi bežnými účtami klientov nespracúvajú okamžite (on-line).
 • Dokedy môžete zadať tuzemskú platbu (v mene EUR) do inej banky na Slovensku tak, aby odišla (bola spracovaná) s dnešným (aktuálnym) dátumom?

  • platobný príkaz do inej banky na Slovensku s dnešným (aktuálnym) dátumom splatnosti môžete zadať do 20.00 h každý pracovný (bankový) deň.
 • Ako zrušiť / zmeniť tuzemskú platbu na úhradu alebo trvalú platbu na úhradu cez pobočku?

  • žiadosť o zrušenie tuzemskej platby na úhradu môžete podať na pobočke, na ktorej ste platbu zadali. Ak platba ešte nebola zúčtovaná, úhrada sa na Vašom účte nijako nezobrazí. Ak však už bola platba spracovaná (odrátaná) z Vášho účtu, v tomto prípade je nutné čakať na vrátenie platby od príjemcu peňazí, pričom o vrátenie platby požiada banka vo Vašom mene na základe Vami podanej žiadosti.
  • tuzemská platba na úhradu sa nedá zmeniť – ale len odvolať (zrušiť).
  • trvalý platobný príkaz na úhradu môžete zmeniť alebo zrušiť na základe Vašej žiadosti na ktorejkoľvek pobočke VÚB banky.
 • Koľko stojí prevodný príkaz zadaný cez služby Nonstop bankingu (služba Kontakt, Internet banking, Mobil banking) a koľko pri podaní príkazu cez pobočku banky?

  • Aktuálny cenník nájdete na našej stranke tu. Poplatky za platby nájdete v časti č. 2.5.
 • Prečo mám znížený použiteľný zostatok na mojom účte, keď na pohyboch na účte nevidím žiadnu platbu?

  • Použiteľný zostatok na účte môže byť znížený o rezervovanú/vinkulovanú sumu, ktorá môže vzniknúť po použití platobnej karty, po zadaní platby s prioritným konštatným symbolom či splatnou splátkou úveru.
  • Ak použijete platobnú kartu na výber hotovosti z bankomatu alebo ňou zaplatíte u obchodníka, tak Váš použiteľný zostatok je znížený o použitú sumu (platba je rezervovaná pre obchodníka alebo sa spracúva po výbere hotovosti z bankomatu). Na pohyboch na účte sa zobrazí spravidla o 2 až 3 pracovné dni, kedy sa upraví aj účtovný zostatok. Pri zahraničných transakciách platobnou kartou je táto lehota dlhšia (10 – 30 dní).
  • Použiteľný zostatok na účte môže byť znížený aj z dôvodu splatnej splátky Vášho spotrebného či hypotekárneho úveru a to najmä v prípade nedostatočného finančného krytia na účte.
  • Ak ste zadali platobný príkaz, v ktorom ste uviedli prioritný konštatný symbol ako napríklad 1144, 1148 (bežná záloha dane) alebo 1744 či 1748 (...), tak banka zarezervuje sumu platby pre jej spracovanie najprv z Vášho disponibilného zostatku, pričom samotný príkaz bude spracovaný najneskôr v hlavnom dávkovom spracovaní.
  • Jedným z dôvodov zníženia disponibilného zostatku môžu byť aj vinkulácie súm v prípade exekúcií – bližšie informácie je možné získať osobne na pobočke banky alebo telefonicky na službe Kontakt.
 • Chcem zadať platobný príkaz, ale neviem, či mám dosť finančných prostriedkov na jeho zrealizovanie. Ako si overím zostatok na mojom účte?

  • Najjednoduchším spôsobom, ako si bezpečne a pohodlne overíte stav Vášho účtu, je využitie služieb elektronického bankovníctva, ako je Internet banking, Služba Kontakt či Mobil banking. Prostredníctvom týchto služieb si môžete kedykoľvek overiť stav Vášho účtu po správnom príhlásení sa cez jednotlivé prístupové prvky (Identifikačné číslo, PIN kód a heslo) alebo využitím bankového menu v mobilnom telefóne.
  • Ak vlastníte debetnú platobnú kartu s prístupom k zostatku na bežnom účte, tak stačí navštíviť ľuboľný bankomat našej banky, ktorý Vám zobrazí Váš použiteľný zostatok. Po overení Vášho zostatku môžete aj prostredníctvom bankomatu zadať prevodný príkaz.
  • Ak uprednostňujete osobný prístup, môžete navštíviť ktorúkoľvek pobočku banky, kde Vám po predložení Vášho identifikačného dokladu overia naši pracovníci zostatok na účte, prípadne zodpovedia akúkoľvek Vašu otázku.
 • Mám pri sebe len svoju platobnú kartu, pobočky sú už zatvorené, nemám prístup k internetu či telefónu a potrebujem uhradiť nájomné. Ako to môžem urobiť?

  • Finančné prostriedky môžete previesť aj cez bankomat z Vášho bežného účtu, ku ktorému máte vydanú platobnú kartu a zároveň máte prístup k zostatku na účte prostredníctvom bankomatu. Bezhotovostné prevody môžete zadať medzi rôznymi typmi účtov (bežné a úverové účty). Výnimku tvoria len prevody v prospech termínovaných účtov. Platbu môžete zadať s najskoršou splatnosťou nasledujúceho pracovného dňa alebo s budúcou splatnosťou, pričom suma platby sa nezapočítava do denného limitu definovaného pre platobnú kartu.
 • Zadávam prevodný príkaz, ale príjemca mi neuviedol konštatný symbol. Aký mám zadať?

  • Konštantný symbol nie je povinný údaj. Pokiaľ chcete pri platbe konštantný symbol zadať, pri jeho výbere sa môžete riadiť účelom platby a tiež spôsobom, akým platbu zadávate, prípadne môžete zvoliť všeobecný konštatný symbol 0000. Prehľad najčastejšie používaných konštatných symbolov nájdete aj na našej webovej stránke www.vub.sk v časti “Osobné financie” – “Tuzemský platobný styk” – “Zoznam najpoužívanejších konštantných symbolov”.
 • Rada by som sa informovala, či prevodný príkaz musí byť vyplnený na Vašom originálnom tlačive alebo môže byť vytlačený aj z nášho účtovného softvéru?

  • Prevodné príkazy predkladané písomnou formou na univerzálnych či iných tlačivách (napr. vyhotovené prostredníctvom výpočtovej techniky) sú akceptovateľné, ale musia obsahovať všetky povinné a v prípade vyplnenia aj nepovinné náležitosti zhodné s našimi tlačivami. Platobný príkaz musí obsahovať názov platobnej služby, ktorú požadujete vykonať ako úhrada, inkaso a pod., číslo účtu a kód banky platiteľa a príjemcu platby, splatnosť, suma prevodu, súhlas na vykonanie platobného príkazu formou podpisu podľa aktuálneho Podpisového vzoru k účtu a ďalšie náležitosti s nami dohodnuté ako mena transakcie, miesto a dátum vystavenia platobného príkazu. Platobný príkaz môže obsahovať i nepovinné údaje ako je variabilný, konštantný a špecifický symbol.
  • Je vhodné, aby prevodný príkaz predložený na univerzálnom tlačive bol vyplnený písacím strojom, alebo na počítači.
 • Potrebujem potvrdenie o zadaní alebo zrealizovaní platby. Kde ho získam?

  • Ak sa rozhodnete využiť na zadanie platobného príkazu náš Internet banking, tak už pri vypĺňaní prevodného príkazu môžete veľmi jednoducho požiadať o zaslanie potvrdenia o zadaní transakcie v položke „Domáce platby“ – „Úhrada“. Potvrdenka bude doručená na Vami zvolenú e-mailovú adresu v čo najkratšom čase.
  • Pokiaľ už platba bola zadaná cez Internet banking či cez Službu Kontakt alebo Mobil banking, tak o dodatočné zaslanie potvrdenia o zadaní jednorázovej platby mozete požiadať cez Internet banking v položke „Účty“ - "Pohyby na účte". Následne si zvoľte typ zobrazenia "Transakcie zadané elektronicky", vyberte si účet a dátum, kedy bola platba zadaná a kliknite na "Načítať údaje". Po výbere konkrétnej platby, zvoľte „Poslať potvrdenku“.
  • Uvedené potvrdenie o zadaní transakcie cez Internet banking má len informatívny charakter a nie je zárukou samotného zrealizovania platobného príkazu.
  • Pokiaľ by Vám nepostačovalo potvrdenie o zadaní platby vygenerované prostredníctvom Internet bankingu, prípadne nevyužívate túto službu elektronického bankovníctva, tak môžete požiadať o potvrdenie k zrealizovanej platbe osobne na ktorejkoľvek pobočke našej banky za poplatok podľa platného Cenníka VUB banky, a.s. O toto potvrdenie môžete požiadať až vtedy, keď bude platba reálne zúčtovaná.
  • Okrem uvedených možností si možete cez Internet banking nastaviť aj doručovanie potvrdeniek o zadaných a zrealizovaných prevodných príkazoch a to e-mailm alebo SMS-kou. Tieto upozornenie si môžete aktivovať v ponuke „SMS a e-mail služby“ – „Upozornenia na transakcie“. Na danej stranke si zvolite Váš účet, ku ktorému sa má dané upozornenie vzťahovať. Následne si zakliknete možnosť pomenovanu „Upozornenie na transakciu“ a stlačíte šedé tlačislo „Načítať údaje“. V ďalšom kroku si môžete nastaviť limit pre upozornenie, t. j. či chcete dostávať úplne všetky upozornenia o každej vykonanej transakcii, ktorá bude na účte zaznamenaná alebo Vás zaujímajú napr. len tie transakcie, ktoré sú nad 5,- EUR (vtedy si zadáte do riadku „Limit“ sumu 5,00). Riadky „dátum od“ a „dátum do“ nemusíte upravovať – automaticky sa od dnešného dňa aktivuje zasielanie upozornení. Ďalej si vyberiete či chcete dostávať upozornenie e-mailom alebo SMS-kou, t. j. buď vyplníte do riadku „Hlavná e-mailová adresa“ Vašu e-mailovú adresu alebo do riadku „SMS“ Vaše mobilné tel. číslo.
  • Chceme Vás upozorniť, že zasielanie upozornení funguje buď len formou e-mailu alebo len formou SMS. Kombinácia zasielania upozornení na e-mail a súčasne aj SMS-kou nie je k dispozícii.
  • Posledným krokom pre úspešné nastavenie upozornení je potvrdiť tieto zmeny šedým tlačidlom „Nastaviť upozornenie“.
  • Kedykoľvek si môžete Vaše aktuálne upozornenia skontrolovať v časti „SMS a e-mail služby“ – „Upozornenia na transakcie“ v dolnej časti obrazovky pod modrým nadpisom „Zobraziť Vaše aktuálne nastavenia“. Ak budete potrebovať upozornenie nejakým spôsobom upraviť, v tejto časti si ho môžete zrušiť a zadať nanovo. Upozornenia nie je možné zmeniť.

Poslať známemu

Napíšte nám

Meno a priezvisko
E-mail
Telefón
Najbližšia pobočka
Dátum a čas
Adresa
Otázka
Otázka
Ste klientom VÚB banky?

Aktuality